مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ دی ۳, چهارشنبه

چه كسي وچرا به مسيح خيانت كرد براي عبرت وثبت در تاريخ آري يهودا يكي از دوازه حواريون عيسي مسيح به او خيانت كردولي بسزاي اتو ديناميكش رسيد

در شب ميلاد عيسي مسيح پيامبر ومنجي عالم بشري به او درود ميفرستيم وبراي عبرت وثبت در تاريخ به كسي كه به او خيانت كرد لعنت ميكنيم وبه سوگند وفا به خلق وآرمان پايدار خواهيم ماند

چه كسي وچرا به مسيح خيانت كرد براي عبرت وثبت در تاريخ آري يهودا يكي از دوازه حواريون عيسي مسيح به او خيانت كرد
دو مثال تاريخي
پديده خيانت و هم آغوش شدن با دشمن در هر سطح و رده اي منحصر به جنبش آزاديخواهانه و ضد فاشيسم ديني ما نيست، از حضرت نوح تا عيسي مسيح و حضرت علي(ع) و از قيام اسپارتاكوس تا جنگهاي استقلال آمريكا و مبارزات ضد فاشيسم در جنگ جهاني دوم، خائنين به جبهه خلق وجود داشته اند. اما تاريخ در هيچ موردي قرباني و جبهه خلق را در مورد خائنين مواخذه نكرده و از آن نخواسته كه پاسخگو باشد. بلكه هر جا كه زمان آن رسيده باشد پاسخ قاطع و قضاوت بي شكاف را خود تاريخ كرده است. در مورد جنبش ما نيز تا زماني كه وقتش برسد و تاريخ در مورد همه خائنين حكم و قضاوت نهايي اش را صادر كند، افراد همين جماعت بريده مزدور بايد پاسخ بدهند كه چرا بعد از عدم تحمل شرايط سخت مبارزه بجاي اينكه پي زندگي شان بروند تصميم گرفتند از رژيم دستگيري و از مجاهدين پاچه گيري كنند.
توجه به دو نمونه تاريخي كمك كننده است.
يكي از دوازده حواري عيسي مسيح كه تاريخ او را بنام يهودا ثبت كرده است، گزمه هاي آخوندهاي آن زمان را به محل عيسي مسيح راهنمايي كرد تا او را دستگير و بعد به صليب بكشند. يوحنا كه از حواريون اول است پيش از شام آخر به عيسي مسيح گفته بود كه يهودا تو را لو خواهد داد. وي در كتاب مقدس خود ميگويد: «يهودا آزمند و حريص و ناصادق بود». در انجيل متي نيز آمده است: «يهودا حريص بود و با دريافت 30 سكه نقره به عيسي مسيح خيانت كرد».
نمونه ديگري كه تاريخ آن را بعنوان يكي از شاخصهاي خيانت ثبت كرده است، سرلشگر بنديكت آرنولد در جنگهاي استقلال آمريكا است. آرنولد بعد از همه رشادتهايي كه در نبردهاي استقلال نشان داد به جبهه انقلابيون خيانت كرد و به قواي دشمن يعني انگليسها پيوست. وي عضو ارتش انگليس شد و در نيولندن در كانيتكت عليه استقلال طبان آمريكايي جنگيد، 150 ساختمان را به آتش كشيد و نيروهاي ميليشياي آمريكايي در فورت گريزولد را قتل عام كرد. در تاريخ در مورد علت خيانت آرنولد نوشته اند وي از اين كه بدليل نقض مقررات ارتش توسط مقامات پنسيلوانيا محكوم شناخته شده بود و از طرف ديگر افسران پايين تر از وي به درجه هاي مافوق او ترفيع مقام پيدا كردند، بشدت ناراحت بود. از اتحاد استقلال طلبان با فرانسويها نيز كمي ناراضي بود اما بدليل ولخرجي هاي زيادي كه كرده بود بشدت نيز مقروض بود و انگليسيها به او مبالغ زيادي پول پيشنهاد داده بودند.
سرنوشت خائنين

اما سرنوشت اين دو خائن نيز بسي عبرت انگيز است. ميگويند يهودا پس از خيانتش از سي سكه نقره بهره اي نبرد و خودش را از يك نوع درخت ادويه كه اكنون نيز به اسم يهودا شناخته ميشود حلق آويز كرد. انگليسيها نيز آرنولد را به لندن منتقل كردند و فقط يك سوم پولي را كه بابت خيانتش قول داده بودند به وي پرداخت كردند و آرنولد بقيه عمرش را با تحقير و تمسخر انگليسي ها بعنوان يك خائن غير قابل اعتماد زندگي كرد.

۱ نظر: