مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ بهمن ۱, پنجشنبه

داوود باقروند اولین محصول اژه ای وزیراطلاعات وگماشته محمود علوی وزیراطلاعات بدنام و جنایتکار روحانی صادراتی به آلمان

داوود باقروند اولین محصول اژه ای وزیراطلاعات وگماشته محمود علوی وزیراطلاعات بدنام و جنایتکار روحانی صادراتی به آلمان
آیا هیچ ایرانی است گه گشتاپوی خون ریز وجنایتکار ملاها ها را نشناسد؟ویک جورهائی از این بدنام ترین ارگان اطلاعاتی امنیتی خامنه ای زخمی نداشته باشد؟
با این همه آیا کسی هیچ ابهامی دارد که خائن بریده تحویل گرفته وعفوشده جنایتکاری چون اژه ای وآموزش دیده ومستعمل 9ساله وزارت اطلاعات بنام داوود باقرووند چرا به اروپا صادر شده؟ ووزارت اطلاعات چرا این گماشته را در آب نمک نگر داشته بود؟ وچرا در دوران زهر خوران او را به گاری وزارت اطلاعات بستند وراهی خارج کردند
 بیشتر بخوانید


بكارگيري بريده مزدوران مأموريت اصلي سربازان گمنام - قسمت نهم: «كميتة فرهنگي» براي حفظ امنيت ملي!


داوود باقروند وتبليغ وافتخار تهوع آورش در رابطه با عطوفت ومحبت شكنجه گر ها وبازجويان وزارت اطلاعات ورژيم.
باور كردني نيست كه ابعاد حماقت داوود باقر وند كه الان امتحان داده ومورد اعتماد ويكي از ماموران اعزامي وزارت وولايت به خارج است تا اين حد باشد كه بعد از قافهائي كه در ماموريتهاي محوله داده است وبيشتر دست خودشان را رو وحرف مقاومت را اثبات كرده اند كه باقروند وعيسي آزاده وقربانعلبي حسين نژاد توسط بخش التقاط وزارت اطلاعات با عجله چفت وجور وجوش كاري شده اند تا درد بي درمان وزارت وولايت زهر خورده را     
در مان كنند شمالي ها ميگويند:
 كل (كچل) اگر طبيببودي سر خود(كله كچل خود را ) دوا كردي(ميكرد).گفتم ابعاد حماقت كه البته يك نوع احراج ونيازولايت ووزارت  را بما ميفهماند وآنهم زهر خوردگي خامنه اي ودرماندگي وضعف وزارت اطلاعات رژيم است ولي تا اين حدش بيسابقه بوده وهست  سناريو شنيده بوديم ولي نه اينمقدار ناشيانه واحمقانه كه بيشتر خود او ودستش رو شود.
اصل موضوع چيست؟
اصل موضوع افتخاروتبليغ تهوع آورد داوود باقروند از عطوفت ومحبت بازجويان وشكنجه گران وزارت اطلاعات در باره خودش ميباشد(او را تحويل گرفتند حتي بازرسي هم نكردند چند خط نوشته ورفته پي كارش چون در ليست نبوده بخشوده شده چون بخشوده شده به او كار دادند وانگار نه انگار كه چي بود وچي شد به او پاسپورت وماموريتهاي شغلي داده واوآزادانه به خارج ميامد وميرفته ويك بار هم ميسراند(لا لوي حرفهايش ميگويد) كه يك بار هم مرا در هنگام ورود از خارج بازداشت وبازجوئي كردند وچنين وچنان وبا تهديد من ديگر اين كار را نكردند( كه من وتو به او نگوئيم خودتي).
در صورتي كه زياد راه دور نميرويم يك منتقد واقعي فيسبوكي ( در حالي كه داوودباقروند براي عياشي وجاسوسي همراه خانواده وزارتي اش به اروپا ميايد )زير شكنجه كشته ميشود(ستار بهشتي كارگر وطن پرست وبا غيرت را ميگويم)كنار دست كمي آنطرف تر پيرمردي حدود 80 ساله روي زمين نشسته وفرياد ميزند نرگس محمدي را آزاد كنيد ويا چرا مرا ممنوع الخروج كرده ايددكتر محمد ملكي را ميگويم وحتي نه افرادي مثل علي صارمي و...كه تنها براي ديدار خانوادگي به اشرف رفته بودند سربدار شدند و....
ادامه مطلب را اینجا بخوانید

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر