مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۱۲, شنبه

خمینی آیت الله لاهوتی را کشت ، اعترافات پاسدار محسن رفیق دوست در همین رابطه همراه با اسناد

خمینی آیت  الله لاهوتی را کشت ، اعترافات پاسدار محسن رفیق دوست  در همین رابطه همراه با اسنادمحسن رفیق دوست که خود از جمله افراد کمیته حذف فیزیکی مخالفان ،( حتی اگر مرید ونزدیک وهمراه همیشه خمینی باشد وحتی اگر با خمینی وبا هواپیمای خمینی به ایران آمده باشد) بوده ومیباشد در رابطه با قتل ایت الله لاهوتی در کتابی بنام برای تاریخ میگویم نوشت:
آقای لاهوتی از ابتدای انقلاب از مجاهدین خلق حمایت میکرد

محسن رفیق دوست چون نمیتوانست درگیری سپاه وآقای لاهوتی ،که در مقابل انحصار طلبی دیکتاتوری وسرکوب وچپاول وباند بازی سپاه ایستاده بود را پنهان کند اعتراف کرد که سپاه با آقای لاهونی درگیر بود.
من واو هردو تصمیم گرفته بودیم که همدیگر را از سپاه بیرون کنیم او وقیحانه از خمینی میگوید که چگونه پشت محسن رفیق دوست را گرفت وحکم اخراج وحزف فیزیکی آقای لاهوتی را داد.
محسن رفیق دوست سعی میکند مسائل مختلفی را با اصل دعواکه حمایت همه جانبه آقای لاهوتی از مجاهدین خلق بود قاطی کند تا این اختلاف برجسته نشود ولی بزبان آورد که اصل دعوا بخاطر رفت وآمد با مجاهدین ودفاع از حق طلبی های مجاهدین بوده است 
محسن رفیق دوست که درکلیه حذف فیزیکی های مخالفان خمینی ومخالفان سیاستهای جنایتکارانه وسرکوبگرانه سپاه نقش اصلی وفعالی داشت ، اعتراف میکند که با شیطان سازی ودروغ وپرونده سازی علیه آقای لاهوتی حکم عملی برای حذف آقای لاهوتی را از خمینی گرفت اما قرار شد که علنی نشود ومخفیانه صورت گیرد.
قابل توجه است که در این رابطه محسن رفیق دوست اعتراف میکند که رفسنجانی را نیز همراه خودشان یعنی همراه سپاه کرده بودند.
محسن رفیق دوست خیلی تلاش کرد خودش را در دستگیری وقتل آقای لاهوتی دخیل نشان ندهد اما از آجا که دروغگو کم حافظه هم هست اینجوری میگوید:
یکی از افرادی تیمی که لاهوتی را گرفتند محافظ من بود.
محسن رفیق دوست خیلی تلاش کرد با صغری ،کبری چیدن وحتی با گفتن اینکه سپاه با لاهوتی درگیر بود ودر فکر حذف واخراج او از سپاه بودیم و...بزبان نیاورد که اختلاف آقای لاهوتی با شخص خمینی وحاکمیت خون ریز واستبدادی خمینی بود، ولی نتوانست لو ندهد که اختلاف ودرگیری لاهوتی با شخص خمینی بود وبه نامه ای که لاهوتی در حال نوشتن بود اشاره میکند که در آنجا آقای لاهوتی شخص خمینی را زیر ضرب گرفته بود که رفیق دوست اعتراف میکند که به امام توهینهائی در نامه نیمه تمام نوشته بود که من شرم دارم که بیان کنم واین نامه دست لاجوردی افتاد.
(توضیح اینکه اقای لاهوتی مشغول نوشتن نامه برای وحید پسرش که مجاهد خلق بود،وبدست پاسداران به شهادت رسیده بود واماآقای لاهوتی خبر نداشت که وحید شهید شده است، با یورش پاسداران وحشی به خانه اش دستگیر شد).
واما برای اینکه دستان خونین خمینی وخود وسپاه و...را در این قتل مخفی کند وا نمود میکند که لاهوتی قاطی داروهایش سم بود واین سم ها را در دادستانی ودر اتاق لاجوردی خود ویعنی اینکه خودکشی کرده است اما نمیداند که این سناریو حتی هیچ بچه ای را نمیفریبد.
محسن دفیق دوست در پایان اعتراف میکند که لاجوردی به فتوای خمینی بسرعت با سم آرسنیک آقای لاهوتی را بقتل رساند.

پسردیگر آقای لاهوتی که همسرفائزه رفسنجانی دختر رفسنجانی میباشد گفته است که پدرم را لاجوردی کشت ورفسنجانی هم بخاطر مصلحت نظام ما را وادار به سکوت کرده است


۱ نظر: