مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

وحشت نامه بریده مزوران اطلاعات وسپاه قدس برای فرار از مجازات وابرازترس آنها ، بعد از شکست خفت بارخامنه ای در حمله موشکی به لیبرتی وقتل عامی که طراحی کرده بودند.

وحشت نامه بریده مزوران اطلاعات وسپاه قدس برای فرار از مجازات وابرازترس آنها ، بعد از شکست خفت بارخامنه ای در حمله موشکی به لیبرتی وقتل عامی که طراحی کرده بودند.


خبر این است ، ۱۰۳تن از فعالان حقوق بشر!!! حملۀ تروریستی به کمپ لیبرتی را محکوم کردند.
 خبری از نوع خود بیسابقه جدید وحاوی ترس ووحشت وفرار از مجازاتی که مردم به جنایتکاران ومزدوران دست اندکاران آمران ،عاملان وپشتیبانان این موشکباران جنایتکارانه به لیبرتی وعده میدهند.
شکست خفت بار وبوروکور وذلیل شدن خامنه ای که حساب  بسیارزیادی را روی این موشک پرانی کرده بود (خبرهای داخلی میگوید روی قتل عام مینی مم بیش از 300 نفرحساب باز کرده بودند).
 اما در پایان حادثه،مجاهدان اشرفی ، اشرف نشانها ومردم ایران را خوشحال وسپاه ووزارت اطلاعات ومزدوران وبریده مزدوران داخلی وخارجی را وحشت زده کرده است .
زیرا رژیم اینهمه هزینه کرده بود تمامی ارگانهای اطلاعاتی ونظامی وامنیتی ومزدوران آشکار ونهان خود را درایران ، پاریس وعراق بکار گرفت

 واین همه آبروریزی را بجان خرید که این 50 موشک را بزندولیبرتی را نابود کند ولی شکست مفتصحانه ای ، متحمل شده

 
وتمامی ایرانیان وحامیان حقوق بشروحامیان مقاومت ایران هم بسیج شده اند که تمامی عاملان وپشتیبانان این عمل جنایتکارانه را مجازات کنند این است که ترس ووحشت سراپای مزدوران دست اندر کار واز جمله بخشی از این 130 نفر که پشتیبان این عملیات موشک پرانی به لیبرتی بودند را فرا گرفت 
حتی تا همین دیروز سایت وزارت اطلاعات موسسه راهبردی دیدبان شاخ وشانه میکشید وتهدید میکرد که روزگاررا بر مجاهدین تلخ ولی بیشتر زهر میکنیم یعنی موشک میزنیم وهمه بریده مزدورانی که اسامی آنرا قاطی یک مشت افراد اجاره ای یا خریداری شده (که سایت وزارت اطلاعات ، مسعود خدابنده آنرا اداره میکند) منعکس کرده است بدستور وبفرموده وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس خواهان نابودی مجاهدین بودند.
 مثلامزدور جنایت کارداوودباقروند ارشد که اسمش در این لیست نیست  هم رسما مانند همه مزدوران دیگرکه در لیست هستند، چون سبحانی ، قربانعلی نژاد کرمی و...خواهان نابودی مجاهدین اشرفی وسازمان مجاهدین شدند ودر همین رابطه کارهای شناسائی وطراحی برای عملیات تروریستی نیز انجام داده اند بشدت دست پاچه ووحشت زده شدند وسعی کردند با یک نوشته فرمایشی ظاهرا عملیات موشک باران را محکوم واز رژیم فاصله بگیرند آنها میخواهند از مجازاتی که همه مردم تهران  وشهرستانها وعده دادند که انتقام این جنایت موشک باران را از ولی فقیه ، سپاه ووزارت اطلاعات ومزدورانش میگیریم ، بگیریزند بهمین دلیل دوباره این مزدوران تلاش کردند پشت ماسک حقوق بشری وفعال حقوق بشر خود را مخفی کنند،
اگرچه نتوانستند ماهیت جنایت کارانه مزدوری و پادوئی خود را کامل بپوشانند :
"سایت نجات آذربایجان نوشت اینها خود زنی کردند"
نشخوارهمان حرف خمینی که گفته بود خودشان خودشان را شکنجه کردند "  
آوا یعنی محمد رزاقی لمپن بریده خائنی که در بین ایرانیان به محمد رذل معروف است :


"خودشان این حمله را انجام دادند"
خانواده وزارتی ایران پور خصوصا ماه منیر ایران پورواحمد هاجری که مستقیم در شناسائی لیبرتی برای عملیات موشک باران  شرکت داشتند
(فیلم وعکس را همین جا ببینید) برای فرار از مجازات این حمله "ددمنشانه "را محکوم کرد
اینترلینک  سایت وزارت اطلاعات ومسعود خدابنده ،  که تا همین دیروز زمینه سازیهای همین حمله موشکی را در سایت خود منعکس کرده بود وعلیه مجاهدین تبلیغ وبنفع ملاها قلم میزد، از وحشت انتقام خلق نوشت که ما نبودیم البطاط بود که موشک را زد دیگر نمیداند ، البته میداند ولی چون خائن خائف هم هست وفراموش کاراست  از یاد برد که تا همین دیروز از حشد وشعبی عراق وجنایتش تحت نام فتح الفتوحات نیروهای مردمی عراق که همین بطاط عضو آن است تعریف وتمجید میکرد واین بطاط هم مثل مسعود خدابنده مزدور وگماشته قاسم سلیمانی است.
خفت بار تر از همه نرگس بهشتی است مزدور اطلاعات وگماشته قاسم سلیمانی که تا چندروز قبل جلو لیبرتی گلو پاره میکرد ومیخواست لیبرتی را به آتش بکشد حالا که این شکست را دید وحمایت های بیدریغی که از مجاهدلن اشرفی در لیبرتی شد وحشت زده ودستپاچه به صحنه آمد واما بازهم نتوانست خودرا مهار کند وبند آب داد وعلیه مجاهدین گفت آنها خودشان مقصر هستند بالائی ها را میبرند وبقیه را دم موشک میگذارند تا شاید مقداری از جرم وجنایت ثبت شده او در جلو لیبرتی بکاهد.
تماشائی تر از همه واکنش سرکرده همه این مزدوران در داخل ایران از انجمن نجات تا هابیلیان ، محمد جواد هاشمی نژاد بود که وقتی رویایش در رابطه با قتل عام ساکنان لیبرتی محقق نشد سرخورده شد وگفت "هویت عاملان شلیک مشخص نیست تا خود را آز انتقام خشم مردم بدر ببرد.
اما نگاهی بیندازیم وببینیم که این 130 نفر مزدور اطلاعات وسپاه تروریستی قدس وخریده شده ها یا اجاره ای های رژیم که عملا همراه یا پشتیبان سپاه قدس ووزارت اطلاعات در این موشک پرانی  برای نابودی مجاهدین وبخصوص ساکنان لیبرتی بنوعی عمل ویا کردند چه نوشتند .
    
ما امضا کنندگان زیر فعالان حقوق بشر!!(حقوق ملاها وپاسداران) از جمله جدا شدگان فرقۀ رجوی حملۀ تروریستی اخیر به کمپ لیبرتی را که دوشنبه شب ۳ ژوئیه (۱۳ تیر ماه) روی داد به شدت محکوم کرده و از دولت عراق و نهادهای بین المللی ذیربط می خواهیم که عاملان را شناسایی و تحویل عدالت بدهند."
خوب چرا معطل هستید
خامنه ای با شورای عالی امنیت آنرا تصویب کردند
قاسم سلیمانی ومعاونش مسجدی به صنایع نظامی سپاه دستور ساختن سکوها را داد.
قاسم سلیمانی به حشد شعبی عراق کتائب وبقول شما بطاط ابلاغ کرد
که موشک بزنند
سایت ایران اینترلینک تبلیغات گستره علیه مجاهدان اشرفی کرد که موشک باران را مشروع کند.
همین قربانعلی حسین نژاد که نفر اول این لسیت دست ساز وزارت اطلاعات است وعیسی آزاده وغفورفتاحیان ومحمدکرمی ومحمد رزاقی واکیپ دیگر رضا صادقی جبلی نادر نادری نادر پاسداروعلیرضا نصراللهی وکهزادی وتعدادی دیگر که همگی در لیست هستند در پاریس به نفع سپاه ووزارت اطلاعات وعلیه اشرفیان ومجاهدان لیبرتی تبلیغ کردند تا برادران پاسدارشان روان تر موشک زده وقتل عام نمایند.

اینجا بیشتر بخوانید
اما مزدور هر چه تلاش کند که ماسک بزند وزشت حقوق بشری وفیگودرحمایت از ساکنین لیبرتی بگیرد مگر میتواند ماهیت جنایتکارانه ومزدورانه خود را بپوشاند خیر
واینجوری دست رو میکنند که
"ما در همین حال مسبب اصلی این جنایتها را مجاهدین می دانیم که با بی اعتنایی کامل به جان اسرایش آنها را در تمام طول بحران و طوفان آتش و خون در عراق طی سیزده سال اخیر در این کشور نگهداشت".
وبا خرمرد رندی تلاش میکنند خامنه ای پاسداران ووزارت اطلاعات وخود را در ببرند وروی شرایط نامناسب عراق تیزوآدرس عوضی بدهند.
 مزدوران اطلاعات در پایان این وحشت نامه برای فرار از مجازات ، بنا بر ماهیت خائنانه باز هم دنبال اطلاعات گرفتن هستند تا از این طریق با شناسائی افراد اقدامات جنایتکارانه موشک پرانی بعدی را دقیق تر انجام دهند آنها دنبال اسامی زخمی ها هستند تا اطلاعات بیشتری را به رژیم بفروشند
"ما همچنین از دولت عراق و مسئولین دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد می خواهیم که تعداد دقیق و اسامی زخمیهای این عمل تروریستی را جهت اطلاع خانواده ها اعلام کرده و با پاسخ سریع و دقیق دادن به تماسهای خانواده ها به نگرانی و اضطراب شدید آنان به دنبال این عمل جنایتکارانه خاتمه بدهند"
گروهی از فعالان حقوق بشر!!!ملاها ۶ ژوئیۀ ۲۰۱۶
برای شناختن بیشتر این مزدوران روی برخی از این مزدوران که لینک شده  کلیک کنید وما هم سعی میکنیم که با لینک بیشتر آنها را افشا نوده وبشناسانیم.
امضا کنندگان:
۱- قربانعلی حسین نژاد

قربانعلی حسین نژاد گماشته بیمقدار محمود علوی وزیر اطلاعات بدنام ملاها در پاریس که این مزدور را برای شناسائی وعملیات تروریستی بکار میگیرد

قربانعلی حسین نژاد چگونه به استخدام وزارت اطلاعات در آمد وماموریتی که سپاه قدس .اطلاعات به او واگذار کرده اند چیست
۲- عیسی آزاده

داوود باقروند وقربانعلی حسین نژادوعیسی آزاده سه عضو اطلاعات وسپاه قدس برای اجرای شناسائی وعملیت تروریستی به آلمان وفرانسه صادر شده اند

http://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/search?q=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF

۳- محمد رزاقی

محمد رزاقی یا محمد رذل - گماشته لمپنی که وزارت اطلاعات باسم او مقاله مینویسد

محمد رزاقی یا محمد رذل - گماشته لمپنی که وزارت اطلاعات باسم او مقاله مینویسد

وزارت اطلاعات چگونه به نام مزدورانش مقاله مينويسد ؟

وزارت اطلاعات چگونه به نام مزدورانش مقاله مينويسد ؟
يكي ازمزدوران وزارت اطلاعات  به نام  محمد رزاقي معروف به “محمد رزل“ ميباشد 
۴- منصور نظری
۵-محمد کرمی
۶-علی اکبر راستگو
۷-سید امیر موثقی
۸-ادوارد ترنادو

ادواردترمادويان عضوجنایتکار سپاه قدس ومامور مفلوک گشتاپوی ملاها وهمکاران بدنامش را بشناسید
۹- مهرداد ساغرچی
۱۰ – نادر کشتکار

نادر کشتکار بریده خائنی که به سبک احمدی نژادی میگوید ایران تحت حاکمیت ملاها امن ترین کشور جهان است وزنان ومردم ایران در امنیت!!! هستند


http://efshayaranshitan.blogspot.co.uk/2016/07/blog-post_56.html

۱۱- احسان بیدی
۱۲- سیاوش رستار
۱۳- محمد حسین سبحانی
۱۴-عبدالکریم ابراهیمی
۱۵- مهدی خوشحال
۱۶-محمد عراقی
۱۷ – فرشاد نصر الهی
۱۸ – نیلوفر ایرانی
۱۹- وحید سعیدی
۲۰ -کبری رشتی
۲۱ – اکرم شهابی
۲۲ – حامد صرافپور
۲۳ – محمد فاطمی
۲۴ – مهین السادات صمدی
۲۵- حسن پیرانسر
۲۶ – محمود سپاهی
۲۷- همایون کهزادی
۲۸ – عفور فتاحیان
۲۹ -شیرزاد جلیلی
۳۰ – مجید روحی

مجید روحی بريده مزدور جنايتكار گشتاپوي ملاهادر دانمارک از تيف تا ولگردي وقلم به مزدی برای وزارت اطلاعات

۳۱ – صادق رحمانی
۳۲ – مهدی افتخاری
۳۳- مهرداد آشنا
۳۴ – نیلوفر سر فراز
۳۵ – مهدی سجودی
۳۶ – شهروز تاچبخش
۳۷ – میلاد اریائی


ادهم طیبی یا میلاد آریائی در پوش راننده تاکسی وروزنامه نگار جاسوس وزارت بد نام اطلاعات ملاها میباشد

۳۸ -صادق رضائی
۳۹- علی اکرامی 
۴۰ -جهانگیر عباسی
۴۱ – رئوف یزدانی
۴۲ – رویااحمد بیگی
۴۳ – عفت حبیبی
۴۴ – پروین حاجی
۴۵ – مینا کرمانی
۴۶ – علی قشقاوی

سوابق مامور نفوذي اطلاعات«علي قشقاوي»

http://www.iran-efshagari.com/523/
۴۷ – کریم حقی
۴۸ – محمد احمدی
۴۹ – جمشید تفریشی
۵۰ – داریوش نظری
۵۱ – نادر نادری
۵۲ – مصطفی محمدی

اطلاعاتي بي سابقه، از قربانعلی حسین نژاد، مزدور وزارت اطلاعات در مورد اقدامات هماهنگ ، علیه مقاومت ایران ، تحت نظارت سفارت رژيم آخوندي در پاريس

د

از درون رژيم - مصطفي محمدي وقربانعلي حسين نژاد - يك خبر اما يك روش ويك منش ويك ايدئولوژي كثيف آخوندي خيانت وحتي حذف فيزيكي وقتي منافع اقتضا كند

يك خبر اما يك روش ويك منش ويك ايدئولوژي كثيف آخوندي كلك زدن خيانت وحتي حذف فيزيكي وقتي منافع اقتضا كند

http://asrareposhtepardeha.blogspot.co.uk/2015/07/blog-post_3.html

۵۳ – مرتضی محمدی
۵۴ -محمد محمدی
۵۵- حوریه محمدی
۵۶ – حسن عزیزی
۵۷ – احمد رضا عزیزی
۵۸ – صبا شکر بیگی
۵۹ -میر باقر صداقی
۶۰ بهزاد علیشاهی 
بهزاد عليشاهي عضو برون مرزي سپاه قدس وگشتاپوي آخوندها دوباره كارهاي شناسائي واطلاعاتي خود را از سر ميگيرد

۶۱ -احمد رضا شفیعی
۶۲ – مریم سنجابی
۶۳ – رابعه شاهرخی
۶۴ – زهرا معینی
۶۵ – حمیرا محمد نژاد
۶۶ – بتول سلطانی
۶۷ – حسن خلج
۶۸ – مسعود خدابنده
۶۹ – آن خدابنده
۷۰ – محبوبه حمزه 
۷۱ – عادل اعظیمی
۷۲ – حمید رضا بیکس
۷۳ – علی جهانی
۷۴ – احمدرضا شفیعی
۷۵ – سیروس غضنفری
۷۶ – یدالله ابراهیمی
۷۷ – معصومه محمدیان
۷۸ – مسعود جلیلی
۷۹ – رضا تخم افشان
۸۰ – محسن کرمی
۸۱ -اردلان امیدواری
۸۲ -داود بختیاری
۸۳ – احمد چهار لنگی
۸۴ -عاصفه محمد زاده
۸۵ – ابراهیم مقدری
۸۶ – مرجان تکلری
۸۷ – ازاده رحمانی
۸۸ – یدالله دشتی
۸۹ – مسعود مقدم
۹۰ – احمد نقاشان
۹۱- امیر اردلان 
۹۲ – محمد بهشتی
۹۳ – نرگس بهشتی
۹۴ – مهدی جهانیان
۹۵ – ارمان ارمانی 
۹۶ -یعلی طهباز
۹۷ – سید رضا حسینی
۹۸ – محمود حاجی زاده
۹۹ – عفت حبیبی
۱۰۰ – جهانگیرعباسی
۱۰۱ -زینب چراعی
۱۰۲- ساجده احمدی
۱۰۳ مسعود مقدم
گیرندگان:
دفتر نخست وزیری عراق
رئیس کمیساریای عالی ملل متحد – ژنو
دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در بغداد
هیأت نمایندگی ملل متحد در بغداد (یونامی)
دفتر صلیب سرخ جهانی در بغداد
سفارت آمریکا در عراق
شورای حقوق بشر ملل متحد – ژنو
دیدبان حقوق بشر
مطبوعات و رسانه ها

(پایان)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر