مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه

بعد از دادگاه آلمان - قربانعلی حسین نژاد تحت امر سجاد وسپاه قدس وگماشته اطلاعات در فرانسه ومزدوران دیگر را ماننددادگاه آلمان محاکمه کنید


بعد ازدادگاه آلمان - قربانعلی حسین نژاد تحت امر سجاد وسپاه قدس وگماشته اطلاعات در فرانسه ومزدوران دیگر را ماننددادگاه آلمان محاکمه کنید

همانگونه که مطبوعات آلمان ورسانه های بین المللی اعلام نمودند 2جاسوس تازه کار وزارت اطلاعات وسپاه قدس که با سرتیپ پاسدار کیان مهر معروف به سجاد رابطه داشتند وبه کار جاسوسی مشغول بودند در حین ارتکاب جاسوسی علیه مجاهدین وشورای ملی مقاومت دستگیر ومحاکمه علنی شدند وبه زندان محکوم گردیدند.
حالا که کار بسیارخوبی در این رابطه انجام شد خوب است برای امنیت شهروندان فرانسوی وپناهندگان ایرانی یکی از کهنه کار ترین جاسوس کیان مهر یا همان جنایتکار اطلاعات وسپاه قدس سجاد را در فرانسه بازداشت ومحاکمه علنی نمایید.
قربانعلی حسین نژاد بریده خائنی است که در بغداد ودر هتل مهاجر بغداد به استخدام سجاد درآمد او مخفیانه به ایران برده شد وضمن توجیه وآموزش وهماهنگی های ضروری به بغداد برگردانده شد .
او امتحان جنایت جاسوسی وخیانت را در همان بغداد به سجاد پس داد .
او همراه کمیته سرکوب اشرف به شکنجه وآزار واذیت اشرفیان پرداخت وضمن دادن تمامی اطلاعات ایرانیان اشرفی مجددا به کسب اطلاعات وجاسوسی پرداخت.
او همراه کمیته سرکوب اشرف به زمینه سازیهای ضروری برای قتل عام اشرفیان پرداخت .
بعد از آن بود که توسط سجادیعنی سپاه قدس ووزارت اطلاعات با پاسپورت وزارتی وولایت نشان همراه تعدادی از مزدوران دیگر به فرانسه اعزام گردید .

قربانعلي حسين نژاد تروريست خطرناك سپاه تروريستي قدس ومامور بيمقدار محمود علوي در پاريس

اودرفرانسه به ارتباطاتش با سجاد ادامه داد وتوسط فردی بنام عبادی(احمد ظریف ) در سفارت فرانسه ماموریت های جاسوسی وعملیات تروریستی جدیدی دریافت نمود.

اطلاعاتي بي سابقه، از قربانعلی حسین نژاد، مزدور وزارت اطلاعات در مورد اقدامات هماهنگ ، علیه مقاومت ایران ، تحت نظارت سفارت رژيم آخوندي در پاريس

حسین نژاد ویک جنایتکار سپاه قدس واطلاعات ملاها بنام مصطفی محمدی البته در حین ارتکاب جاسوسی وکسب اطلاعات از پناهندگان ایرانی توسط اهالی وپلیس باز داشت وبازجوئی شدند وبرایشان پرونده تشکیل شد ،گفته شد که اگر بار دیگر در این رابطه باز داشت شوند پرونده جناحی وجاسوسی برایشان تشکیل خواهد شد بنابر این قربانعلی حسین نژاد، یکی از کسانی است که مشخصا تحت تعقیب پلیس محلی ووالوآز میباشد. 
قربانعلی حسین نژاد، وقتی توسط اهالی وپلیس دستگیر شد اطلاعات ارزشمندی در رابطه رابطش در سفارت رژیم در پاریس داد

مسول بریده مزدوران درسفارت رژیم  درفرانسه و شماره تلفنهای او
قربانعلی حسین نژاد افزود: پشت همه این مسایل و سازماندهی کارها، سفارت رژیم در فرانسه میباشد. مصطفی محمدی با فردی به نام حمید عبادی در سفارت رابطه دارد و همه مسایل مصطفی محمدی را عبادی حل میکند.
سپس شماره تلفن حمید عبادی را از دستگاه تلفنش خارج کرد ونشان داد . حتی برای این که اشتباه نکند، دو باره شماره  تلفن را تکرار کرد که به قرار زیر می باشد:
(تلفن ثابت :0140697959  تلفن موبايل0033758030701 )
پس از این که ژاندارمها به محل رسیدند،  یکی از ژندارمها از قربانعلی حسین نژاد سوال کرد، مشکلی نداری ؟
قربانعلی حسین نژاد جواب داد:‌ خیر فقط کمی آب میخواهم .
او البته در آخرین موشک باران لیبرتی یکی از زمینه سازانی بود که با شیطان سازی وتبلیغات ملاخواسته ووزارت ساخته خواهان نابودی تشکیلات مجاهدین ورهبری آن بود ولی ترس ووحشت وبزدلی بیمانند او ومزدوران مانند او آن حد بود که در دنیای آزادی چون فرانسه مانند یک دزد وخائن ترسوبه یک جای پرتی میرفتند ویک عکسی میگرفتند ومیگریختند، تا مواجب خود را از وزارت وولایت وسفارت بگیرند.
مزدورانی که در فرانسه هستند بسیار کهنه کارتر وخطر ناک تر از دو جاسوس آلمانند وقت آن رسیده که مطابق قانون اتحادیه اروپا که مصوب پارلمان اروپا نیز میباشد جاسوسان ومزدوران وزارتی واعضا سپاه قدس را دستگیر محاکمه واخراج نمایند که قربانعلی حسین نژاد از سرکردگان این مزدوران واین باند خطرناک میباشد.
قربانعلی حسین نژاد همواره همراه باقروند ارشد - عیسی آزاده- محمدکرمی - محمد رذل یا رزاقی  پاسدار نادری ومزدوران دیگر علیه پناهندگان ایرانی اقدام به کسب اطلاعات وشناسائی مینمایند وبرای سفارت ووزارت وولایت اطلاعات کسب شده را ارسال میکنند.
خانواده های پناهندگان ایرانی بارها درخواست دستگیری ومحاکمه این مزدوران را مطرح نمودند وبعد از دادگاه آلمان وقت آن است که این خواسته بحق ایرانیان بر آورده گردد.
به بخشی از گزارشی که در رابطه با دادگاه آلمان منتشر شده توجه فرمائید

دادگاه جاسوسی در برلین چهره واقعی حکومت ایران را نشان می‌دهدمقاله خانم زابینه لویت هویزر شنارنبرگر وزیر دادگستری سابق آلمان
در اين زمينه هيچ چيز جديد نيست. تحت تعقيب قرار دادن مرگبار مخالفين رژيم در خارج و بخصوص در آلمان قبلا به اوج خود رسيده بود: سوءقصد در رستوران ميكونوس (سپتامبر 1992). قتل خونسردانه نمايندگان اقليت هاي كرد يك كشتار بود كه رژيم ايران تا آن زمان در آلمان اينگونه عمل نكرده بود.
در دادگاه مشخص شد كه دولت ايران در مورد اين جنايت تصميم  گرفته و آنرا سازمان داده بود. بدين وسيله براي اولين بار حكمي صادر شد كه روشن ميساخت جمهوري اسلامي ايران دستور قتل صادر ميكند.
به همان شكل دادگاه كنوني ميخواهد كشف كند كه تا كجا جاسوسي ايران در آلمان فعال بوده و حقوق پايه‌اي شهروندان آلماني را نقض ميكند. من از موفقيت تعقيب و تحقيقات دادستاني آلمان استقبال ميكنم چونكه اين امر اكنون بسيار مهم است زيرا در وضعيتي قرار داريم كه براي روابط جديد بين جمهوري فدرال آلمان و ايران با شادي و خوشي، تبريك گوئي ميشود.
هنوز نميتوان گفت كه اوضاع در ايران بهبود يافته باشد، بلكه بسيار بدتر شده است. رژيم تلاش هايش را براي سركوب مخالفان در داخل توسط شكنجه و اعدام، و در خارج با ابزاري كه بتواند دهان مقاومت را ببندد، تشديد ميكند. ديدار رئيس جمهور ايران از وين به اين دليل كنسل شد كه اطريش حاضر نشد تظاهرات مجاهدين خلق عليه روحاني را آنگونه كه تهران رسما درخواست كرده بود، ممنوع كند.

تنها روشنگري بي دريغ دسيسه هاي رژيم ايران است كه چهره اين دولت مذهبي را افشاء ميكند. اين دولت مذهبي دست به ترور ميزند و استراتژي بي ثباتي جهاني را دنبال ميكنند. رژيم در اين راستا نقض حق حاكميت ملي و نقض معاهدات بين المللي را كتمان نمي كند.
اين يك اشتباه پايه‌اي است كه يك چنين اقدام دولتي با بردباري روبرو گردد. آتش بيار مخاصمات خاورميانه يك ديكتاتوري مذهبي است كه از ۳۶ سال پيش دنبال توسعه طلبي بوده و سوريه، عراق، لبنان و يمن را به هرج و مرج كشانده است. موجوديت داعش ناشي از بنيادگرائي مذهبي ايران است.
براي اقدامات پيش گيرانه بايستي اولياي امور و ادارات امنيتي هماهنگي كرده و ارتباطات بين المللي داشته باشند. آنها بايستي با فعاليتهاي (رژيم) ايران و داعش كه نطفه بنيادگرائي اسلامي هستند، مشتركا مقابله كنند. بنيادگرائي اسلامي بزرگترين تهديد است و در هر جائيكه ظهور ميكند، بايد مورد مقابله قرار گيرد.
سايت فوكوس آن لاين- 29 ژوئن 2016- از زابينه لويت هويزر شنارنبرگر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر