مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۲۴, پنجشنبه

زوزه های وحشت وهذیانگوئی های سردمداران رژیم از وزیر گشتاپو تا دژخیم قضائیه ، خامنه ای به بریده پادوهای سپاه ووزارت اطلاعات هم سرایت کرده است


زوزه های وحشت وهذیانگوئی های سردمداران رژیم از وزیر گشتاپو تا دژخیم قضائیه ، خامنه ای به بریده پادوهای سپاه ووزارت اطلاعات هم سرایت کرده است
همانطوری که مطلعید مقاومت ایران در 9ژوئیه با یک قدرت نمائی سازماندهانه ، سیاسی ، تشکیلاتی ونیروئی ضربه ای بر پیکر فرتوت ولایت فقیه وارد کرد که بدتر از جام زهر برجام از درون بار دیگر شقه ای مرگ بار در نظام ولایت فقیه ایجاد نموده است.
هر دو باند حاکمیت دل آرام ودل واپس فقط پیام سرنگونی از این متینگی که بیش از 100000هزار نفرایرانی وحامیان مقاومت را در بوقژه گردهم آورد گرفتند .
ضربه آنقدر سنگین وشوکه کننده بود که در یک آمار سرانگشتی حدود 2000تن از سران ودست اندرکاران حکومتی به همین پیام سرنگونی ، تغییر فازاشاره کرده وموضع گیری نمودند.
چرا میگوئیم این میتینگ بزرگ شقه مرگباردر حاکمیت ایجاد کرده است ؟.
جواب را میتوان در همین واکنشهای دوگانه ، باندهای حاکمیت یعنی باند روحانی وباند خامنه ای پیدا کرد.
سبز علی رضائی سردار بریده سپاه ومشاور بی خاصیت وشکلی خامنه ای گفت "ما دیرعصبانی میشویم ولی اگر عصبانی شویم چنین وچنان میکنیم" وبا یک سری پارس های خوابیده تلاش کرد عربستان را با تهدید بترساندکه البته تحلیگران این فیگور سبز علی را چیزی جز پنهان کردن ترس ووحشت او وخامنه ای تلقی نکردند.
هنوز کلام سبز علی به پایان نرسیده بود که از باند دیگر حاکمیت یعنی باند روحانی فریاد وا امانا وا برجاما برخواست که بابا این چه کاری است خود زنی چرا میکنید وبه باند رقیب هشدار دادند که شما که هیچ غلطی نکردید ما که با برجام قدمی داریم بر میداریم چرا کار ما را خراب میکنید؟.
شریعتمداری کیهان نویس خامنه ای وتعدادی از دلواپسان دیگر گفتند که بابا این چه وضعی است ؟ !آقای ظریف چرا سرت در برابر مجاهدین وعربستان پائین است ویک سری دیکر هم آه وناله ها وعربده های دیگری کشیدند که خطابشان باند روحانی بوده است .
عراقچی هم با دست پاچگی بمیدان آمد وضمن یک مشت لجن پراکنی وپارسهای خوابیده سعی کرد که این میتینگ بیش از 100000نفره را که اسمش ایران آزاد وپیامش فقط سرنگونی تمامیت ولایت فقیه بوده است را،  سنت سالانه وروال جاری جلوه دهد تا باند خامنه ای را دهنه زده ، ساکت نماید تا کار دولت روحانی را خراب نکنند .
رو دست همه اینها وزیر گشتاپوی روحانی محمود علوی هم نتوانست خشم وکین خود را پنهان کند وقاطی یک مشت لجن پراکنی وهذیان گوئی برای اینکه فقط سر رقیب را شیره بماند گفت این مجاهدین ویا عربستان اقدامی که در متینگ 100000نفره در بوقژه پاریس کردند از سر استیصال بود که حرفش به یک جوک شبیه بود ومفسران وتحلیلگران سیاسی ومطبوعاتی بجز فرافکنی آنرا بخشی از حماقت این وزیر روحانی بحساب آوردند.
واکنش های دیوانه وار وجنون امیزباند خامنه ای وواکنش های ملتمسانه واز موضع ضعف وعجزوبعضا همراه با فرافکنی باند روحانی حاکی از شدت وعظمت ضربه وشقه ای حکایت میکند که این مقاومت در روز 19تیر 95 یا 9ژوئیه در کلیت حاکمیت فاسد خامنه ای ایجاد نمود.
به جزئیات نمیپردازیم وبه همین میزان که اشاره نمودیم اکتفا میکنیم .
اما از پاسداران وسردمداران رژیم که بگذریم یک مشت خائن بریده که پا دوهای دون مایه وگماشته های وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس هستند ، با نشخوار جویده های علوی ویا لاریجانی سر دژخیم قضاوئیه خامنه ای کاملا خود را لجن مال نمودند .
آنها بدستور سپاه ووزارت اطلاعات پشتیبانی موشک باران لیبرتی را بعهده داشتند تا متینگ 9ژوئیه را با حسابی که روی حجم بالای شهدا کرده بودند، خراب کنند این عمل جنایتکارانه شکست خودر وچند ضرب برسر ولی فقیه وخلیفه ارتجاع ، خامنه ای ومزدورانش خورد بطوری که بلا فاصله با عجله وحشت نامه ای با امضای 130نفر منتشر کردند که گویای همین شکست غیر قابل تصور بود.
اما نکته قابل توجه این است که وزارت اطلاعات وسپاه ترووریست قدس بسیار تلاش کردند وهزینه ها نمودند که قبل از برنامه وبا توجه به شکست خفت بار پرتاپ 50 موشک به لیبرتی تا شاید بتواند یک تعدادیاز بریده مزدوران را در اروپا جمع نموده تادریک تاتر خیابانی سناریوهای وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس رااجرا نمایند ،اما اولا بسیاری از این افراد نخواستند شرکت کنندوبنوعی با بلند شدن بوی الرحمن ولایت فقیه زهر خورده از اجرای دستورات ولایت ووزارت خود داری نمودنددوما بدلیل حضور گسترده وآماده باش اشرفیان واشرفنشانان وافشاگری های بموقع ،وزارت اطلاعات  نتوانستند از سراسر اروپا حتی بیش از بیست وچندنفر راجمع آوری کرده ودر این تاترخیابانی بکار بگیرند حتی شکست خورده تر از آن هم شدند چون علیرغم وعده های پولی وامکاناتی نتوانستند چند افغانی را بسیج کنند که آنها هم از ترس صورتهایشان را میپوشاندند.
مزدورانی که در ان تاتر گشتاپوی ملاها در کوچه پس کوچه های فرانسه با ترس وحشت وبزن در رو ودزدکی نقش عنترهای لوطی وزارت را بازی کردند عبارتند از:

1- علی اکبر راستگو از آلمان5- زهرا معینی از آلمان

7- حمیرا محمد نژاد از آلمان
9- امیر موثقی از آلمان

10- ادوارد ترمودیان آلمان


11- مهدی خوشحال ازآلمان 


12- داوود باقروند ارشد از آلمان


13- عیسی آزاده از فرانسه


14- غفور فتاحیان از فرانسه19- همایون کهزادی از فرانسه
20- محمود سپاهی از فرانسه


21- محمد رزاقی معروف به محمد رذل از فرانسه22- منصور نظری از فرانسه
24- میرباقر صداقی از سویس

25- مصطفی محمدی از کانادا

این تعداد از مزدوران سپاه قدس فقط وفقط مشغول نشخوار کردن جویده های سپاه ووزارت اطلاعات بودند در حالی که همه ایرانیان وحامیان مقاومت در تدارک برگزاری یک متینگ بیش از 100000نفره باسم ایران آزاد بودند تا زمینه ای باشد برای آزادی خلق دلیر مان .
این جنایتکاران تمامی تلاش را کردند تا خط وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران را چه در پشتیبانی شلیک 50 موشک به لیبرتی وقتل عام اشرفیان وچه در خراب کاری وکارهای ایذائی وتروریستی علیه ایرانیانی که مشغول تدارک این متینگ بودند را پیاده کنند ،امادرتمامی زمینه ها مانند همه ولایتی ها ووزارتی ها وپاسداران جنایتکار خوار وبوروکور وشکسته خورده شدند .
زوزه های پایان ناپذیروهذیانهای ناشی از خوابهای پنبه دانه ای آنها که مورد تمسخر همه ایرانیان واهل فن قرار گرفت ، هم برای همین است.
ننگ و ذلت بر رژیم ومزدوران ضد بشر وضد ایرانی وسلام ودرود بر تمامی ایرانیان وطن پرست وحامیان مقاومت که در یک همکاری واتحاد عمل عالی وبی نظیر پوزه رژیم  ، سردمداران ومزدوران وبریده مزدوران خائن وبی وطن را به خاک مالیدند.
  مطالب مرتبط

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور


،صمد نظري 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر