مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ تیر ۲۶, شنبه

ایرج مصداقی تواب تشنه بخونی که کینه توزی پاسداران وشقاوت شکنجه گرها واطلاعاتی ها را باهم در تلویزیون اجاره ای"میهن "بنمایش گذاشت

ایرج مصداقی تواب تشنه بخونی که کینه توزی پاسداران وشقاوت شکنجه گرها واطلاعاتی ها را باهم در تلویزیون اجاره ای"میهن "بنمایش گذاشت.

درست 4 روز بعد کهکشان سرنگونی "متینگ ایران آزاد "با بیش از 100000شرکت کننده ایرانی وحامیان مقاومت ایران، بعد از اینکه بیش از 2000تن از سران رژیم به هذیان گوئی وبیان آرزوها وخوابهای پنبه دانه همراه با لجن پراکنی پرداختند ،تواب تشنه بخون ایرج مصداقی بفرموده ولایت ووزارت در تلویزیون اینترنتی واجاره ای "میهن " حاضر شد وبمدت 1.59.43 یک ضرب منبر برده شد .
موضوع بخال زدن مقاومت ایران در گردهمائی بیش از 100000نفر از ایرانیان وحامیان مقاومت ایران ،یعنی به خال سرنگونی بود،  هم خانم رجوی هم سخنرانان وهم حضار یک پارچه خواهان سرنگونی ملاها شدند سوزش نهائی اما وقتی بود که امیر ترکی فیصل همراه ایرانیان شعار سرنگونی نظام را داد وآنطور که ظریف وبقیه در لفافه اشاره کردند، میرود که با مردم ایران وحامیان منطقه ای مقاومت ، طرح سرنگونی اجرائی شود.
بدنبال این گردهمائی بسیاری ازسردمداران ومزدوران ولابی های رژیم به صحنه آورده شدند ، همه پیام سرنگونی را گرفته بودندزوزه ای وحشت وهذیانگوئی ها وخواب های پنبه دانه در حرفهایشان موج میزد، تا اینکه یکباره ایرج مصداقی بعد از 4روز به منبر "تی وی میهن"برده شد.
این تواب تشنه بخون اینبار کینه توزی های پاسداران خونریز وشقاوت شکنجه گرها وبازجو ها واطلاعاتی ها را یک تنه به نمایش گذاشت .

 اگر بخواهیم واقعی بگوئیم  این بار ایرج مصداقی توسط وزارت اطلاعات بگونه ای دیگر رو نمائی شد.
علیرغم حواس پرتی وآسمان ریسمان بافی های همیشگی این تواب تشنه بخون این بار 99در صد حواس جمع بود که فقط بیش از یک در صد اشاره به رژیم نکند و99درصد آنهم با خشم وکین ودیوانه وار به مجاهدین حمله کند. بطوری که  پاسدار بریده سبزعلی رضائی وسر دژخیم خامنه ای،صادق لاریجانی وپاسدارسلامی وحتی فریبکار وکذاب معروف یعنی ظریف ،هم در برابراوانگشت بدهان ماندندوکم آوردند.
هر چه سعی کردم ببینم این تواب تشنه بخون چرا اینقدر وحشی شده است به هیچ چیزی جز توسری های خار کننده ای که این گردهمائی بیش از 100000نفره ایرانیان وحامیان مقاومت بر سر ولایت ووزارت  زده بود نیافتم .
ایرج مصداقی آنقدر وحشی شده بود ، آنقدر بی دنده وترمز با کینه های پاسداری اطلاعاتی علیه مجاهدین میتاخت که بهبهانی همکار او که تلویزیون مردم فروش "میهن "را اداره میکرد هم از دست او کلافه میشد وبعضا دهنه ایرج مصداقی را میکشد که بابا خفه شدی یک در صد رژیم یادت نره خودت را که جزغال کردی بفکر ما هم باش .
ایرج مصداقی آنقدر کلافه وبهم ریخته وخشمگین بود که تمامی دلپیچه های قدیمی وسالیان را با هم گرفته بود ونمیتوانست آنها را بالا نیاورد. بطور مشخص اشاره به اینکه مجاهدین از شکاف حاکمیت استفاده کرده و2شقه بزرگ را علیه خمینی وبنفع مردم در حاکمیت خمینی ایجاد کردندو بنی صدر وآقای منتظری را از حاکمیت جدا کردند وضربات بعدی که خمینی نتوانست کمر راست کند او وقتی این ها را میگفت رعشه های دستش از سوزش پیدا وشانه هایش از خشم میلرزید .
دوم در حالی که خون از چشمانش بیرون زده بود از اینکه با تشکیل اشرف ونبردهای آزادیبخش خمینی را زهر خورکردیم ودق مرگ شد ومرد بسیار سوزوگداز کرد آنطوری که پاسدار قاسمی که معرف حضور همگان است جلو مصداقی در عربده کشی  وپرت وپلا گوئی دست به سینه ایستاده بود.
حرف زیاد است اما بی سابقه بودکه رژیم تا این حد روی مزدورانی چون مصداقی آنمقدار فشار بگذارد که بدتر از صادق لاریجانی عمامه بزمین بکوبد ویا از پاسدار سبز علی رضائی در شقاوت ، بددهنی وکینه توزی سبقت بگیرد.
خوب مجا هدین کارشان این است . با کهکشان به خال سرنگونی زدند همه مار ومور وملخ وپاسدار ومزدور واطلاعاتی را از سوراخهایشان بیرون کشیدند، دوای درد مردم شدند وپیام سرنگونی را به همه آفاق رساندند ،تشت رسوائی همه باندهای حاکمیت دل واپس ودل آرام را از بام بزمین انداختن وتمامی سرمایه گذاری های سالیان رژیم در منطقه وجهان را یکجا به آتش کشیدند .
حالا ایرج  مصداقی این تواب وخائن تشنه بخون مجاهدین هم میبایست بهای امضاهای خیانت بارتواب شدن به پاسداران واطلاعاتی ها  وبره لاجوردی شدن وقول وقرار مزدوی وگماشتگی را اینجا بپردازد،مزدوران وطنی ،بی وطن اگر اینجا ها بدرد ولایت ووزارت نخورد ، دیگر هیچ جا بکار نخواهند آمد.
مصداقی یک تواب تشنه بخون مجاهدین است وتوسط ولایت ووزارت به آخوری بسته شده است که در همین روزها برای عظما پارس نموده وپاچه گیری نماید .پاسدار کینه توز وشکنجه گری که گوی سبقت را در بد دهنی شقاوت ودنائت از تمامی پاسداران ودژخیمان ربوده است .
مصداقی فاصله زیادی را طی کرده تا به این نقطه رسیده است ، تواب شد انزجار نامه نوشت با گشت ثارالله به شکار اقوام ودیگر مجاهدین رفت.
مصداقی بر سر پیکر پاک اشرف وموسی برده شد همانجائی که همه مجاهدین وفا دار با سلام نظامی به اشرف وموسی به چوبه های دار بوسه زدند اما او انزجار نامه نوشت تواب شد وماموریتش را با پاسداران ثارالله ولاجوردی ادامه داد وبرای نجات جان حقیرخود چه جانهای پاکی را بی جان کرد.
مصداقی درپیشگاه ولایت ووزارت در امتحان شقاوت ،رذالت وکینه توزی اول شد .
آری او با این ریلی که طی کرده نمیتواند غیر از این عمل کند تمامی سلولهایش آلوده به خیانت ووطن فروشی است همان که گرداننده تلویزیون "وطن " با تاکید وزارت اطلاعات هی تلاش میکند وانمود کند که آری مصداقی هم درد وطن دارد، اما تاریخ مصرف امثال مصداقی ها بسر آمده است او حتی در میان نزدیک ترین دوستان وآشنایان سابقش هم منفور وغیر غالب اعتماد شده است .
او وامثال او سرنوشت خود را به غیر از مردم محروم واسیر مان یعنی به سرنوشت آخوندها وپاسداران گره زده اندکه جز نابودی وسرنگونی ، عاقبتی ندارد این همان پیامی بود که مصداقی وهمه باندهای حاکم از گردهمائی بیش از 1000000نفره بوقژه پاریس گرفتند .
مطمئن باشید نه مصداقی ونه هیچ جماعت خائن بریده مزدوری دیگر نمیتواند با ماسک "وطن ""میهن "و"حقوق بشر" وفعال چنین وچنان چند جائی خوری کنند. روزهای حساب رسی در پیشگاه مردم وعدالت فرا میرسد وماها آنروز دست در دست مردم دلیر،قهرمانی ها وفدا کاری مجاهدین وهموطنان وطن پرست ومیهن دوست واقعی راجشن خواهیم گرفت ،زمستان ملاهای شیادووطن فروش روبه پایان است و بهاران خجسته آزادی فرا خواهد رسیدموفق باشید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر