مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

خبر فوری پاسدار سرهنک حسن اکبری از نزدیک ترین محافظان خامنه ای بطور مشکوکی کشته شد

 خبر فوری پاسدار سرهنک حسن اکبری از نزدیک ترین محافظان خامنه ای بطور مشکوکی کشته شداین خبر بسرعت در جامعه انعکاس یافت وسئوالاتی را برانگیخت
 بیت خامنه ای وسپاه پاسداران با عجله وبرای جلوگیری از اخبار دقیق واینکه مطبوعات حرفهای دیگری را ننویسند یک مطلب کلیشه ای را به مطبوعات داده وتاکید کرده که بجز این اطلاعیه ومتن خبری کسی حق ندارد چیز اضافه تر درج کند در همین اطلاعیه کلیشه ای سپاه گفت که بعلت نقص فنی سلاح حین آموزش کشته شده است.

۱ نظر: