مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مهر ۸, چهارشنبه

پور احمد يا قربانعلي پوراحمدي وافشاي جنايات اين مزدور اطلاعات شاخه گيلان.

پور احمد يا قربانعلي پوراحمدي وافشاي جنايات اين مزدور اطلاعات شاخه گيلان


پور احمد يا علي پوراحمد ويا درست ترقربانعلي پور احمدي شكنجه گر خانواده هاي مجاهدين كه خود را دكتر احمدي از حلال احمررشت وگيلان جاميزدو...  دراطلاعات  گيلان  وشاخه  پوششي انجمن نجات  كيست.
قربانعلي پوراحمدي كه اگر الان نوشتهايش را ببينيد ازلاجوردي وصيادشيرازي وسعيد امامي وفلاحيان از جنايت كاران وزارت اطلاعات كينه اي تر مينويسد،ادامه مبارزه همراه مجاهدين وسختي هاي آنرا كه مايه ميخواست واو نداشت با بلند شدن بوي جنگ بريد ودر تاريخ 23اسفند 83به همين دليل ازمناسبات مجاهدين اخرج وبه تيف تحت مديريت آمريكائي ها رفت او در همانجا به اطلاعات ملاها وصل شد وبه ايران رفت .
فيلم پرونده شماره 93 را در اين رابطه ببينيد
ريلي را كه وزارت اطلاعات اژه اي ومجمد جواد هاشمي نژاد سرگرده مافياي هابيليان كه پروژه بريده خائن ها را دنبال ميكرد را با قربانعلي پور احمدي وبقيه خائن بريده ها رفته اند را قبلا گفيم ونميخواهيم اينجا باز كنيم امابعد از يك سري ريل اعتراف گيري توبه نامه نويسي وغلط كردم گوئي ها وامتحانات عملي جنايت شناسائي دستگيري بازجوئي و تجاوز وقتل تازه از امثال پور احمد پذيرفته ميشود كه مانند يك گماشته يك برده ويك نوكر ويك مزدبگير بيمقدار وتوسري خور كار كنند .
تنظيم وزارت اطلاعات با آنها قرار دادي است با آنها تعيين تكليف شده ومكتوب هم هست، بخصوص اژه اي تيز به پور احمد گفته كه صرف هوادراي وپيوستن به مجاهدين حكم محاربه با خدا وولي امر مسلمين را دارد ،وحكم محاربه هم مرك به بدترين حالت ممكن است چه رسد كه توبه آنها پيوستي وچندين سال با آنها بودي جنگ وعمليات هم رفتي وعراق هم كه بودي ميني مم 5بار محاربه و5بار اعدام توي حكم همه شماست.
ما اين را فقط با اين دليل ميتوانيم موقت ببخشيم كه توسط شما وبدست شما كه قبلا با مجاهدين بوديد تمامي تشكيلات آنها را نابود كنيم ضربه بزنيم وخانواده هاي آنها را كه اين ساليان عليرغم اينهمه تهديد اخراج ومحروميت ودستگيري وزندان واعدام باز هم ضد ولايت فقيه هستند واز مجاهدين هواداري ميكنند (علني ويا مخفي) را زجر كش كنيم وهمانها را عليه آنها بسيج كنيم وبكار بگيريم .
پس زندگي شما دست ماست وما اين حيات دوباره را به شما داديم واگر يك مو از اين خواسته ما كه نابودي مجاهدين وزجر كش كردن وبكاري خودآنها عليه آنهاست منحرف شويد حكم مرگ بلا فاصله وبسيار شديد تراز ديگران اجرا خواهد شد  كه هاشمي نژاد در تاريخ 9آبان 87 اعتراف كرد كه:” مواضع و استراتژي جمهوري اسلامي در باره مجاهدين بسيار سنجييده وحساب شده است،با خانواده هايشان تماس گرفته وآسيب پذيري ووضع نابهنجار آنها را به خانواده ها ميگوئيم ومينويسم ونامه ميكنيم واز خانواده ها ميخواهيم كه همكاري نمايند اين استراتژي بسيار كار آمد ماست ”.
پس پوراحمد يك مزدورآبروباخته واز همه جا رانده ايست كه به مردم ومجاهدين پشت كرده وبه ولايت ووزارت تسليم شده كه زنده بمانداما ملا اژه اي آنرا مشروط كرده كه حيات خفيف خائنانه اش به خيانت وجنايت عليه مجاهدين وخانواده هايش آنها بيش از هميشه وهر روز روز افزون بستگي دارد .
قربانعلي پوراحمدي وديگر بريده مزدوران الان فقط براي زنده ماندن تيغي بر گلو وفرق سر دارند كه فقط با خونريزي وشكنجه مجاهدين وخانواده هاي آنها فرود نميايد يك ضامن بيشتر ندارد دست به تيغ ويا قلم وگوش به فرمان وزارت اطلاعات وسپاه جنايت كار قدس همين وبس.
اين مقدمه اي كه يك محتواي پراتيك را باز گو ميكرد براي اين بود كه اگر پور احمد وقيحانه وكينه اي تر مينويسد ويا عليه خانواده ها شقاوت بخرج ميدهدو جنايت ميكند،ويا بفرموده وزارت از هادي شعباني بعنوان دوست صميمي وهمكار عزيزنام ميبرد به خاطر همان تيغ بالاي سرش توسط وزارت وولايت است كه پائين نيايد .
آري وقتي قربانعلي پوراحمد به گيلان رسيد تا مدتها تحت فرمان ابراهيم خدابنده جنايتكارابراهيم خدابنده  برادر مسعود خدابنده(قسمت دوم)  از عاملان قتل عام 10شهويور در اشرف كه جنايت عليه بشريت است 

http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A++%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF
وصمد نظري 

مأمورين گشتاپوي آخوندي را بشناسيد - صمد نظري


مأمورين گشتاپوي آخوندي را بشناسيد - صمد نظريوهمين هادي شعباني بود. هادي شعباني جنايتكار  تيغ خون آلود جلادان شاهرخ زماني را ميليسد او يك گماشته بيمقدار است.
http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D8%AA%D9%8A%D8%BA+%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86

قربانعلي پور احمدي خودش را از ترس شناخته شدن وتنفري كه مردم گيلان از بريده مزدور وخائن به مردم ومجاهدين داشتنددكتر احمدي ومامور هلال احمر معرفي ميكرد، به خانواده هاي مجاهدين مراجعه ميكرد وبدروغ ميگفت كه من دكتر احمدي از هلال احمرگيلان هستم بنا به شغلمان از صليب سرخ اخبار واطلاعاتي از بچه ها وبستگان شما از عراق داريم وما از اين طريق جهت تماس يا نامه دادن به بستگانتان ميتوانيم كمك كنيم .
خانواده برديا امير مستوفيان شهيد قهرماني كه تحت فشار رژيم ومزدورات مالكي تحت امرهاي سپاه قدس ووزارت اطلاعات بشهادت رسيد بسياري پرده ها را از جنايت وفريبكاريهاي اين مزدور جنايت كار برداشت زيرا خانواده بردياي شهيد سوژه هاي قربانعلي پوراحمدي مزدور وفريبكاريهاي او شده بودند.
وقتي اين ترفند ها جواب نداشت ويا نيم بند ويا به دلخواه وزارت پيش نرفت انجمن نجات را پوش خود قرارداد خانواده ها را بافريب وفشار وتهديد ويا وعده ووعيد به دفتر ميكشاند عكس ميگرفت ونامه ميگرفت بعد عكس ها ونامه ها را توي سايت ميزد كه بگويد من كار كردم ولي باز هم نشد ولو رفت .
بعد از اين مراحل رسما با اسم وزارت اطلاعات سراغ خانواده هائي كه تن نميدهد ميرود آنها را تحت فشار وشكنجه قرار ميدهد تا به عراق اعزام كند يا نامه بگيرد ويا با عكس وفيلم در دفتر نجات رژيم كار تبليغاتي كند .
او با اين كارهاي ضد بشري وجنايت كارانه جزو 4يا 5نفري شد كه شقاوت جنايت ورذالتشان در گيلان ومازندران زبانزد خاص وعام شده است اين چند نفر عبارتند از صمد نظري هادي شعباني قربانعلي پوراحمدي وايرج صالحي و... 
اين چند مزدور جنايتكار براي اينكه هميشه تيغ خفت همكاري با وزارت وتيغ تهديد وزارت اطلاعات را بخاطر مدتي كه با مجاهدين بودند را  بر سر دارند براي نجات همان حيات خفيف خائنانه فقط به مجاهدين وخانواده هايشان خيانت وظلم وجنايت نميكنند اخباري داريم كه اين چند نفر وتعدادي ديگر كه در زير فشارهاي اين چند نفر دارند جان ميكنند وتعدادي هم دست بخود خودكشي زده اند عليه هم خبرچيني ميكنند، پيش وزارت اطلاعات خودشيرني وخوشرقصي ميكنند وتا حذف فيزيكي مانند كشتن صمد نظري كه به فرمان وزارت اطلاعات و با همدستي هادي شعباني وقربانعلي پوراحمدي صورت گرفته پيش ميروند والان هادي شعباني وقربانعلي پوراحمدي ارتقا رده پيدا كرده اند البته باز هم با همان حكم وتيغ وزارت اطلاعات بر سر.
ادامه دارد   

ايرج صالحي پادو اطلاعات ملا ها در مازندران- افشاي يك جنايتكار حرفه اي وشكنجه گر خانواده ها

۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

پور احمد گماشته انجمن نجات رژيم در گيلان كيست وچرا وچگونه به اين مقام پست وتنفر انگيزكه او بآن افتخار ميكند رسيده است.

پور احمد گماشته انجمن نجات رژيم در گيلان كيست وچرا وچگونه به اين مقام پست وتنفر انگيزكه او بآن افتخار ميكند رسيده است.

وقتي كوچك بودم از اينور وآنور ميشنيدم كه پاسباهاي ويژه وپليس هاي موتور سوار بعضي از رنجر ها ووعمده ساواكي ها از ميان پائين ترين لايه اجتماعي ومحروم ونقل قول ديگري هم بود كه از ميان بچه هاي بي پدر ومادر وپرورشگاهي انتخاب ميشوند.
سنم در حد اول دبيرستاني بود وزياد نميفهميدم كه داستان چيست وچرا .
از آنطرف هم در نزديك روستاي ما يك فردي بود كه به او آقا جواد ميگفتند .يك بار از پدرم پرسيدم كه مگه به آدم بزرگها وشيوخ وشخصيت هاي معروف آقا نميگويند وچند نفر كه همين مشخصات را داشتندوهمينجوري او را صدا ميكردند(محمد آقا كريم آقا وعباس آقا ) را برايش نام بردم او بمن گفت يواش تر وبا اشاره كه نبايد اينجوري از اين سئولات پيش هر كس بكنم مرا متوجه كرد. بعد آهسته بمن گفت درسته به آدمهاي بسيار خوب خير وباسواد ومحترم كه عمدتا سن متوسط به بالا را هم دارند اينجوري صدا ميكنند واين علامت احترام است ومحتوئي كه آن فرد دارد .ولي بلافاصله برگشت روي آقا جواد كه جوان وحدود 25سال سن داشت،پدرم گفت نگاه نكن اين جوان است وساكت است او مجاهد دانشجو وباسواد است همه دوستانش هم مجاهدند وبا سواد خيلي ها در زندانند مردم به همين خاطر او را جزوبزرگ ها نام ميبرندو ما او را آقا جواد ميگوئيم.
از همانجا دو چيز ودو اسم ورسم ، ساواك ومجاهد در ذهنم هك شد.
ساواك يعني آدمهاي پستي كه مزدور شاه هستند،براي امرار معاش وبراي خودش وبراي پول وبراي مقام وهر.... كاري را ميكنند همه چيز را ميفروشند اما خائن وخودفروخته قبل از هر چيز براي حفظ جانش وبراي زندگي خفيف خائنانه وبراي اينكه به او اعتماد بكنند به هر جنايتي دست ميزندتا او در سايه اين اعتماد توسط بدنام ترين جنايتكاران ولايت فقيه نفس بكشدخائن از نفس آلوده ملا تنفس واز خون مردم وانقلابيون ارتزاق ميكند.
خائن وخودفروخته مانند زالو خون ميمكد ومرزي نمشناسد وسيري ندارد مگر اينكه آنقدر خونمكيده تا بتركد وبميرد
پوراحمد يك خائن بريده است كه به زير عباي ملا رفته وبا مخوفترين باندهاي وزارت اطلاعات همراه وهمنفس شده وكاركثيف شكار انقلابيون وخانواده هايشان را پيشه كرده است .وي مدتها تحت نظر هاشمي نژاد سركرده مافياي هابيليان بوده است، تخليه هاي اطلاعاتي ودوره هاي فيلم پركردن براي وزارت اطلاعات ولجن پراكني عليه سازمان را بارها بهمراه ابراهيم خدابنده وصمد نظري وشعباني وايرج صالحي وافغان  زير نظر بخش التقاط ونفاق با نظارت محمد جواد هاشمي نژاد وبدستور او انجام داده اند.
او چرا به اين پست ومقام كثيف رسيده كه در بخش ديگر اشاره خواهيم كرد اما او بخاطر جنايتهاي بي حد ومرزعليه مجاهدان وخانواده هاي آنها وحتي عليه بسياري از همان نفراتي كه به ايران برگشتند وحتي خيانت نسبت به مزدوران وهمكاران خودمانند صمد نظري كه پور احمد سرانجام بهمراه هادي شعباني وبدستور وزارت اطلاعات  صمد نظري را سربه نيست كرده و به اين مقام بسيارپست وجنايتكارانه رسيده است(جزئيات اين بخش در شماره هاي بعدي خواهد آمد).
بيشتر بخوانيد

http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B9+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%B5%D9%85%D8%AF+%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A

پوراحمد خائن وخودفروخته اطلاعاتي به خانواده ها مراجعه كرده وبا تهديدوپمپاژ  اخبار وجعليات وزارتي وشانتاژودست به دستگيري وشكنجه خانواده ها  براي رضايت ولايت ووزارت اطلاعات ميزند .
اوايل با برخوردهاي ظاهرفريب ودوستانه سراغ خانواده ها ميرفت خانواده ها او را ميشناسند وديگر نمگذارند كه او سراغشان برود آنقدر منفور است كه نفرات جديدا بريده را براي اذيت وآزار واجبار خانواده ها ميفرستد واين اذيت وآذار وشكنجه هاي روحي خانواده ها بخشي از امتحاني است كه بريده طعمه جديد بايد آنرا عليه خانواده ها به دلخواه وزارت انجام دهد .
پور احمد در اين رابطه به حسيني كه با او مصاحبه كرده بود گفت كه مشكلات عديده اي وجود داشت ودارد، بسياري از خانواده ها تن نميدهند از همان اول درگير ميشوند بخصوص اگر براي بار دوم سوم باشد كه درگير ميشوند ميگويند شما را وزارت اطلاعات فرستاده است ما شما را قبول نداريم نميتوانيم به شما اطمينان كنيم ما شهيد داديم ما اسير داديم شما زندگي مارا از هم پاشانديدچرا سراغ ما ميائيد همين الان هم درگير هستيم .
بيشتر خانواده ها ميگويند ما شما را ميشناخيم والان هم ميشناسيم شما دلتنان براي ما نميسوزد بلكه رژيم شما را وادار به اين كارها ميكند كه شما را چك كند اگر شما از مجاهدين بيرون آمديد خوب برويد دنبال زندگيتان.
پور احمد خائن ومزدور اطلاعات بارها در مصاحبه هايش ويا در نوشته هايش از مقاومت خانواده ها گفته يكي از خانواده ها به او گفته بود اين تعدادي كه الان ما ديديم كه از مجاهدين بيرون آمده اند والان دارند با وزارت اطلاعات كار ميكنندمانند تو مانند رجب زاده مانند حميد حاجي پور مانندمنصورشعباني با اين خوشرقص ها با اين فشارها وبا اين بي حرمتي هاذي كه ميكنند ما اين چند سال گذشته مانند اين نديده بوديم اطلاعات ما را ول نميكرد ولي ما ميدانستيم با كي طرفيم ما موضع خودمان را داشتيم واطلاعات هم ادعاي خودشان را ولي شما از كجا آمديد والا اگر فقط انسانيت داشتيد اين كارهاي كثيف را نميكرديد.
پور احمد به بسياري از خانواده ها ميگويد كه با ما كار نميكني نكن بيا دفتر يك عكس بگيريم دفتر نميائي نيا لااقل اين نوشته ما كه يك نامه به پسر يا دختر يا خانواده اي كه در مجاهدين داري را امضا كن .
تعدادي از خانواده ها گفته بودند خيلي از اين چيزهائي كه پور احمد نوشته يا گفته وباسم خانواده جا زده ما خبر نداريم.از پرونده مصاحبه مجاهد شهيد برديا امير موستوفي، برديا بخاطر فشارهاي زياد مزدوران مالكي جنايتكار بعد از انتقال به ليبرتي به شهادت رسيد.
ما خانواده ها ميدانيم كه اينها براي اينكه اعتماد وزارت اطلاعات را جلب كنند اين كارها را ميكنند،وزارت اطلاعات به هيچ كس اعتماد ندارند آنها از سايه هاي خودشان ميترسند اسم مجاهد كه ميشنوند وحشت ميكنند ،يك هوادار ساده را دستگير وشكنجه كرده وميكشند يك وبلاك نويس كارگر كه بهيچ گروهي هم تعلق نداشت ميكشند،يك پدر ومادري كه خودش وبدون اطلاع وزارت اطلاعات رفته بود اشرف وبچه اش را ديده بود را اعدام كردند ،چرا ساليان قبل نميامديد كه ما را ببريد عراق ؟ ما دلمان براي بچه هايمان لك زده، شما چرا؟.
ما نميخواهيم برويم آنها را در اين شرايط در عراق ببينيم شما چرا كاسه داغتر از آش شده ايد؟ .
بسياري از خانواده ها ميگويند:
 حرفها زياد است اينها قسمتهاي خوبش بود كه ميتوانستيم بگوئيم .ولي جهت اطلاع همه مردم ايران ودر پيشگاه تاريخ ميگوئيم كه ثبت شود به پور احمد ورجب زاده كه حرف هم بلد نيست بزند وبقيه وحتي به رئيس آنها هادي شعباني وصمد نظري هم گفتيم كه شما اگر راست ميگوئيد به يك سئوال ما جواب بدهيد چرا يك آدم درست حسابي ويك مجاهد واقعي كه ما بچه هايمان را بهتر از شما ميشناسيم بيرون نيامدندوشما يك مشت آدمهاي ...آمديد وبدتر از وزارت اطلاعاتي ها با ما ميكنيد.
يك از مادران از پور احمد پرسيد واقعا آقاي پوراحمد شما دلتان به حال ما وبچه هايمان ميسوزد؟.
 پور احمد ابتدا جا خورد وسريع سعي كرد خودش را جمع وجوربا دستپاچگي گفت بخدا وبه رب وبه كعب آره شما خانواده هاي ما هستيد ما داريم براي شما كار ميكنيم مادري بلند استغفرالله  كه شما از بستگان ما باشيد وچادرش را دور كمرش بست وبا لهجه غليظ شمالي گفت پس اگر راست ميگوئيد دست از سر ما برداريد ما را به خير شما اميد نيست شر نرسانيد ودرب را بهم كوبيد وخارج شد.
ادامه دارد

مزدورپوراحمد(قربانعلي پوراحمدي)”وقتي آهن را داغ ميكنند  خروبز گري پايش را بالا ميبرد”را ايتجا بخوانيد

گلباران مادر مجاهد مادر كوشالي يك نمونه بارز از پايداري خانواده هاي مجاهدين در برابر دژخيمان ولايت ووزارت

 گلباران مادر مجاهد مادر كوشالي يك نمونه بارز از پايداري خانواده هاي مجاهدين در برابر دژخيمان ولايت ووزارت
مادر مجاهد مادر كوشالي:
خميني وخامنه اي ووزارت اطلاعات به كمك مماشات چي هاي پست ميخواست ما را وادار به تسليم كرده وما را بشكند اما با 5شهيد دلبندم وبا تمام خانمانم به جنگ آنها رفتم وآنها را شكست دادم
مادر مجاهد مادر كوشالي يك نمونه بارز از پايداري خانواده هاي مجاهدين در برابر دژخيمان ولايت ووزارت بود او بواقع باطل السحر ترس تسليم وسازش با ارتجاع ومماشات بود درود درود درود
 

 
 


۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

يك يادآوري تاريخي مجازات اتوديناميك كار با مافياي ولايت و عاقبت خيانت به مردم ومقاومت ايران

يك يادآوري تاريخي 

مطالب مرتبط
http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF


مجازات اتوديناميك كار با مافياي ولايت و عاقبت خيانت به مردم ومقاومت ايران

 اسم اين قرباني سعيد امامي  از چاكران ولايت واز مخلصان بيت مافيائي خامنه اي بوده است به او سعيد جان وآقا سعيد هم ميگفتند از دوستان سفرهاي آقازاده مجتبي خامنه اي هم بوده است ولي به او واجبي خوراندند تا اسرار كل مافياي بيت ولايت در قتلهاي زنجيره اي همراه با فتواي وابستگان خامنه اي پنهان بماند
فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
در فیلم میبینید که آنقدر به کف پایش شلاق زده اند که نمیتواند بدرستی راه برود 
“احمد شیخها” معروف به “احمد نیاکان” مشهور به “تفتازانی”؛
و فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
در اینجا بازجویان با هم چانه میزنند که زن سعید امامی 50 ضربه شلاق بخورد یا 70 تا یا بیشتر یا اقرار کند که به اسراییل رفته و روابط نامشروع ( با مصطفی کاظمی و دیگران) داشته و ...با دایره مشخص شده : “علی اکبر باوند” معروف به “مجتبی بابایی” مشهور به “امیری”؛
ایستاده سمت چپ : “جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
نشسته : فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
ایستاده سمت راست :“احمد شیخها” معروف به “احمد نیاکان” مشهور به “تفتازانی”؛
در اینجا بازجویان میخواهند زن سعید امامی را به اطاق شکنجه ببرند و فهیمه نوگورانی به
آنها التماس میکند

ایستاده سمت راست :“جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
در اینجا بازجویان میخواهند زن سعید امامی را به اطاق شکنجه ببرند و فهیمه نوگورانی به آنها التماس میکند
 

نشسته از پشت سر:“جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
نشسته روبرو:فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)

 

نشسته از پشت سر:“جواد عباسی کنگوری” معروف به “آزاده” مشهور به “آملی”؛
نشسته روبرو:فهیمه دری نوگورانی زن سعید امامی (اسلامی)
در فیلم میبینید که جواد آزاده زن سعید امامی را ماده سوسک خطاب میکند و دایما وی را با دمپایی میزند

حتما كليك كنيد وبخوانيد
صمد نظري از مزدوران اطلاعات شاخه مازندران بود كه بدليل تمام شدن تاريخ مصرفشبدستور وزارت اطلاعات وبا همدستس هادي شعباني وقربانعلي پور احمدي(پوراحمد) به قتل رسيد واعلام كردند كه ايست قلبي اصطلاحي كه وزارت عمدتا بكار ميبرد در باره سربه نيست شدن مزدور اطلاعات صمد نظري توسط 

http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D8%B4%D8%A7%D9%8A%D8%B9%D9%87+%D9%82%D8%AA%D9%84


یکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعاتیکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعاتیکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعاتیکی از ماموران تاریخ مصرف گذشته وزارت اطلاعاتمصطفی موسوی ( کاظمی ) از معاونان و کارمندان ارشد وزارت اطلاعات و همدست و
معاون سعید امامی درانجام قتلهای زنجیره ایسعید امامی ( اسلامی ) معاون امنیتی و قائم مقام و مشاور ویژه وزارت اطلاعات
فرمانده عملیات و سرپل قتلهای زنجیره ایسعید امامی ( اسلامی ) معاون امنیتی و قائم مقام و مشاور ویژه وزارت اطلاعات
وفرمانده عملیات و سرپل قتلهای زنجیره ایقبرسعید امامی ( اسلامی ) معاون امنیتی و قائم مقام و مشاور ویژه وزارت اطلاعات و
فرمانده عملیات و سرپل قتلهای زنجیره ای
مطالب مرتبط

لباس شخصي خارجه نشين ولايت محمد جعفري همنشين شاگرد جلاد

داوود باقروند وتبليغ وافتخار تهوع آورش در رابطه با عطوفت ومحبت شكنجه گر ها وبازجويان وزارت اطلاعات ورژيم.

http://efshayaranshitan.blogspot.de/search?q=%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF

-