لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند


لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند آمریکا از سال ۲۰۰۹، ۱۷ میلیارد دلار از محل جریمه شرکت‌ها و بانک‌های خارجی ناقض تحریم‌ ایران درآمد داشته است

سایت صرفا جهت اطلاع 

    در همین رابطه 
     

لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند


لیست شرکت‌ها و بانک‌هایی که به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه شدند


خبرگزاری فارس ارگان سپاه پاسداران رژیم 


(2) سپاه پاسداران سپاه جهل وجنگ وجنایت وصدور تروریزممهمترين خبرها
اخبار مرتبط