مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۷ مرداد ۶, شنبه

جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت سوملطفا به این عکسها وبه لینکهای برنامه پرونده در سایت ایران افشاگر مراجعه کنید
https://bit.ly/2vZ3J6x
هابیلیان مدافع جلادان دهه شصت – قسمت اول
https://bit.ly/2vrFSzt
هابیلیان  بنیاد دجالبازی بنیاد نیرنگ مدافع جلادان دهه شصت – قسمت دومhttps://bit.ly/2xzWrHb
جنبش داد خواهی قتل عام ۶۷ هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰– قسمت سوم ازاین بنیاد شکنجه گر را ملاحظه کنید
https://bit.ly/2DU1dBW
جنبش دادخواهی قتل عام ۶۷ –هابیلیان مدافع جلادان دهه ۶۰ – قسمت چهارم و آخر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر