مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ فروردین ۲۱, دوشنبه

هادی شعبانی ومزدوران اطلاعات وپاسداران چرا به لیسیدن پوتینها ودستان خون آلود بشارالاسد جنایتکار روی آورده اند

هادی شعبانی گماشته ملاها ونجات ومزدوران وزارت اطلاعات وپاسداران چرا به لیسیدن پوتینها ودستان خون آلود بشارالاسد جنایتکار روی آورده اند

از روزی که خائنینی چون هادی شعبانی وعلی اکرامی و... به مردم ومقاومت پشت کرده وهم زمان خود را به خارجی ها وملاهای تهران فروختند سیر نزولی آنها در منجلاب ولایت فقیه وخیانتهای پی در پی به مردم وخانواده های مجاهدین آغاز گردید.
از زمانی که هادی شعبانی وعلی اکرامی وامثال آنها به زیر عبای ملاهای خونریز رفتند ، محمد جواد هاشمی نژاد رئیس وقت مافیای هابیلیان وانجمن شکنجه وسرکوب خانواده های مجاهدین یعنی انجمن نجات آنها را به قرنطینه وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه برد وبه همه آنها ابلاغ کرد که حکم همگی شما بدلیل اینکه با مجاهدین بودید مرگ است ، وهیچ گاه این تیغ مرگ از سرتان برداشته نمیشود .
 
آنها گفتند پس ما چه تعهدی باید به شما بدهیم تا به حیات خفیف وخائنانه خود ادامه دهیم ؟.
 
پاسخ این بود که شما بشرطی میتوانید این نفس حرامتان را بکشید که با خیانت وجنایت بیشتر ومستمر دم وبازدم واستمرار داشته باشدیعنی هر چه ما گفتیم ،میگوئیم وخواهیم گفت بگوئید وباز نشخوار نمائید.
شما باید به ولایت فقیه التزام فکری وعملی داشته باشید.شما باید زندگی را بر خانواده های مجاهدین تلخ وکشنده سازید انجمن نجات را برای همین ساختیم که درغالب اعضای سابق مجاهدین وخانواده وبستگان مجاهدین آنها رابشناسید تحت فشار بگذارید وبه عراق فرستاده وزندگی مجاهدین را در پوش نجات اعضای مجاهدین ، غیرممکن وسخت وتلخ سازید تا ما در پوش شما موشک های خودمان را بزنیم وآنها را نابود کنیم.
از آنجا هم که( الخائن الخائف - خائن ترسو است) قبول کرده وبرای حیات خفیف وخائنانه خود بخشی از ابزار سرکوب وشکنجه وکشتار اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات شدند.
حالا که مجاهدین در عراق نیستند وزیر موشک وبمباران وقتل عام قرار ندارند وبزرگترین پیروزی در تاریخچه مجاهدین رقم زده شد وبه پایگاه امنی رسیدند وهمه جنایتکاران سپاه تروریستی قدس مزدوران وپشتیبانان آنها را در عهراق زمین گیرکرده وقال گذاشتند.
 
 
حالا که این مزدوران از جمله شعبانی علی اکرامی ،پوراحمدی وخدابنده وصالحی وغضنفری ووحید 


همه ریل رذالت خیانت وقتل وکشتار وشکنجه را با مردم مجاهدین وخانواده های آنها رفته اند ،ولی هنوز اعتقاد والتزام عملی به ولایت فقیه را آنطور که وزارت وولایت میخواهند اثبات نکرده اند ، سپاه ووزارت اطلاعات امثال هادی شعبانی را به جبهه سوریه کشانده اند تا پوتینهای ودستان بشار اسد را لیس بزنند وجویده های روحانی وقاسمی سخنگوی وزارت خارجه ولمپن پاسدار شمعخانی وقاسم سلیمانی را در مورد بشار اسد ودولت خونریزش نشخوار کنند .
امثال هادی شعبانی اکرامی ووحید گماشته های اطلاعات سپاه ووزارت اطلاعات از پاچه گیری به کاسه لیسی ولیسدن پوتین ها ودستهای خونین اسدارتقاءیافته اند اسد جنایتکاری که همه مردم سوریه 6سال است که میگویند الشعب یرید اسقاط النظام


وتنها حامی مسلمان نمای او خامنه ای وپاسداران جنایتکار به سرکردگی قاسم سلیمانی و...میباشد وآنهم نه بخاطر اسد بلکه بخاطر اینکه اگر در سوریه کشتار نکنند ونجنگند باید با مردم ومقاومت ایران در مرزها وبقول خودشان در کرمانشاه بجنگد خامنه ای سوریه را استان 35خود میداند 
اما واقعیت این است که وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه این مزدوران وخائنین نامبرده ونبرده راخائن میدانند وبه آنها مطلقا بی اعتمادند هر کاری که بکنند بازهم مصرفش فقط در حد پاچه گیری یا لیسدن تیغ جلادان والان هم لیسدن دستان وپوتینهای یک دیکتاتور مرده وبی خاصیت ، یعنی بشار الاسد خونریز است، 

شاید درد بی درمان ولایت ووزارت وسپاه را در این وانفسا وکمین بین المللی وعربی اسلامی کمی تسکین دهد .
هم شعبانی واکرامی وهم وحید که اخیرا برای لیسیدن دستان وپوتینهای اسد به صحنه آورده شده اند،  همگی جنایتکاران شکنجه گر خانواده ها وعضو انجمن نجات شعبه پوشش وزارت اطلاعات واطلاعات سپاه اند آنها بصورت کلیشه ای جویده های روحانی ، شمعخانی وقاسمی سخنگوی روحانی شیاد را نشخوار کرده اند آنها به فرموده ولایت ووزارت واطلاعات سپاه نوشتند.
- نفس بمباران شیمیائی مشکوک است
- کارگاه وانبار تروریستها که شیمیای داشت را جت های اسد زده است.
-  با گفتن یک خط در میان ارتش سوریه ارتش سوریه پوتین ها ودستان اسد جنایتکار را لیس میزدند.
در حالی تمامیت جوامع متمدن  جهانی بجز اسد وخامنه ای کشتار شیمیائی کودکان سوری توسط خامنه ای واسد را بشدت محکوم واز هدف قرار دادن پایگاهی که این بمباران شیمیائی را انجام داداست را تائید وحمایت کردند.

دستان خونین قاسم سلیمانی در کشتار کودکان خان شیخون ادلب - باسل عزالدین مدیر دفتر خبرگزاری قاسیون در حمص، به‌کارگیری این فرودگاه توسط قاسم سلیمانی را تشریح کرد


تا زمانی که اوبا ما با خیانت  وبا پهن کردن خان نعمت مماشات به ولایت فقیه امداد غیبی میرسانده ،این مزدوران هم یک گوشه ای ارتزاق انگلی میکردند .
الان که اوباما رفت وآرزوهای همگان در حاکمیت ولایت فقیه به باد رفته وحشت سراپای کل نظام را گرفته است.این ترس ووحشت که تنها با 59موشک که بقول این مزدوران به هیچ هدفی اصابت نکرد 
در صورتی روزنامه های دیکتاتور سوریه تعدادکشته ها وخسارت وارده را اعتراف کرده اند

اسامی ژنرال ها وافسران بشار اسد که با موشک باران آمریکا در پایگاه هوائی الشعیرات کشته شده اند


در این موشک باران که به تلافی بمباران شیمائی کودکان در خان شیخون توسط اسد از پایگاه الشعیرات حمص صورت گرفته بود تا کنون اسامی وعکس افراد زیر بدست ما رسیده است
ژنرال هوائی خلیل ابراهیم
 ژنرال خلیل ابراهیم از فرماندهان ارتش اسد در حمله موشکی آمریکا کشته شد
با این حال این اقدام بسیار ناچیز در برار مرزسرخهائی که قاسم سلیمانی واسد در کشتار مردم سوریه رد کرده است بسیار بسیار ناچیز است ولی در عین حال پیامش را، همه از خامنه ای تا روحانی وسپاه گرفتند که همه سرمایه کردن های سالیان آنها برباد رفته وفلش تحریم وتو لیست بردن سپاه وحمله نظامی بسمت عنصر اصلی یعنی تروریستهای واقعی وخامنه ای ومزدورانش که بی ثبات کنندگان اصلی منطقه وجهانند نشانه رفته است .

مقام و ارگان رژیم ایران هم‌چنان در لیست تحریمها1979

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران: ۱۳ فرد و ۱۲ شرکت به فهرست اضافه شدند

چه پاچه بگیرند وچه تیغ جلاد را بلیسند وچه الان دستان وپوتین های دیکتاتور دست نشانده خامنه ای یعنی اسد را بلسیند دردی را از خامنه ای ووزارت وسپاه دوا نخواهد کرد این مزدوران وگماشته ها سیر طبیعی قهفرائی خود را میروند آنها پس مانده ها وحتی چندبار جویده های قاسم سلیمانی شمعخانی و اطلاعت وسپاه را نشخوار میکنند .
سرنوشت آنها بدتر از همه خائنین تاریخند که یا بطور اتودینامیک پاسخ خیانتهایشان را دیدند ویا بدست مردم وهمان لشکرهای بیکار وگرسنه وکلیه وقرنیه فروش ویا همان مال باختگان وکارگران بجان آمده به عدالت سپرده خواهند شد.
بیشتربدانید

خائن وخيانت كار وعواقب خائنين وسرانجام آنها در تاريخ ودر خيانت به اشرفيان در قتل عام 10 شهريور(قسمت چهارم)

عاقبت خائن وعبرت تاریخ - صمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و مشترك ”ايست قلبي” توسط مافياي وزارت اطلاعاتصمد نظري وسعيد امامي وهر دو با يك شرنوشت ننگين و مشترك ”ايست قلبي” توسط مافياي وزارت اطلاعات

ولی نکته جدیدی که این بار در این لیسیدن دستان خونین اسد بفرمان ولایت ووزارت وسپاه توسط هادی شعبانی واکرامی ووحید دیده میشد نوعی هار بودن ووحشی شدن بود که معلوم نبود که سپاه واطلاعات چه بلائی سر اینها آورده که ولع این لسیدنها ومجیز گوئی ها صد چندان کرده بود.
یقین ندارم اما بنظر میرسد بوی الرحمان ولایت فقیه در ایران ومنطقه ومزدوران ودست نشانده های جنایتکار شکنجه گر وآدمکش شان را شنیده اند ودر نتیجه این ولع ناشی از سوزش تحولاتی است که یک گوشه اش 59 موشک، گوشه دیگرش تشکیلات پولادین ویک پارچه آلبانی که در سطح جهانی جا بازکرده واز سوی دیگرزمزمه های سپاه درلیست حیات انگلی وخفیف خائنانه آنها را به خطر انداخته است .
ما عجله ای نداریم تا حالا صبر کرده ایم ، تاریخ را هم که خوب میدانیم ، بازهم عبرتهای تاریخ را دررابطه بادیکتاتورها وخائنین ایران ومنطقه خواهیم دید. 
  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر