مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ مرداد ۲, دوشنبه

واقعیتها وبخشی از فداکاریهای مجاهدین خلق از زبان صدر تی وی پارس دیدنی و یادگرفتنی

۱ نظر: