مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۱۱, یکشنبه

گردهمائی مجاهدین وایرانیان قهرمان واعتراف سر مافیای دژخیم هابیلیان محمد جواد هاشمی نژاد که ترس ووحشت خامنه ای رامنعکس میگرد

گردهمائی مجاهدین وایرانیان قهرمان واعتراف سر مافیای دژخیم هابیلیان محمد جواد هاشمی نژاد که ترس ووحشت خامنه ای رامنعکس میگرد

هنوز چند ساعتی از گردهمائی بزرگ مقاومت ایران - مجاهدین وایرانیان شریف وآزاده والبته قهرمان نگذشت که خامنه ای خلیفه طاقتش تنگ شد واز زبان یک دژخیمی بنام محمد جواد هاشمی نژاد که در عین حال لوطی عنتر هابیلیان ونجات رژیم نیز میباشد در سایت هابیلیان دلپیچه های مرگ بار سرنگونی را که از ایرانیان قهرمان یعنی گردهمائی بی سابقه ، نو وغرور آفرین ویلپنت اول ژوئیه 2017 رادر سه جمله کوتاه خلاصه نمود

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر