مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۶, شنبه

مزدورا ن اطلاعات نظام ايران در پاريس مورد نگراني خانواده هاي پناهندگان ضد نظام بنيادگراي حاكم بر ايران


با توجه به اينكه خامنه اي زير ضرب جامعه جهاني وبحرانهاي داخلي منطقه اي وبين المللي  است وطناب دار اتمي وتيغ ضرب الاجل ژوئن هم جلو گردن وبالاي سر خامنه اي قرار دارد وزارت اطلاعات كه مثل قبل نميتواند ازمزدوران تروريستي سپاه قدس با دست باز استفاده كند قصد دارد از بريده مزدوران براي كارهاي ايذايي وتروريستي استفاده كند تا به نيروهايش در داخل كه روحيه خود را با اين شكستهاي منطقه اي وقيامها شورشهاي مردمي درداخل ايران مانند مهاباد وتظاهرات سراسري معلمان از دست داده اند روحيه بدهد. 
بهمين دليل خانواده هاي پناهندگان ايراني نگراني خود را ابراز واز دولت فرانسه واتحاديه اروپاميخواهند كه براي حفاظت از پناهندگان ايرانياقدامات ضروري رابه عمل آورده وماموران تروريست سپاه قدس را كه با پوشهاي مختلف كار ميكنند را ازاروپا اخراج نمايند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر