مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۵, جمعه

قربانعلي حسين نژاد كسي كه خون برادر وهمسرش را به خامنه اي ووزارت اطلاعات فروخت خائن و پا دو بيمقدار محمود علوي شد

به بخشي از موارد افشا شده دررابطه با اين مزدور توجه فرمائيد


 قربانعلي حسين نژاد  در عراق خود را به نيرويهاي عراقي وبعد به سفارت ملاها در عراق ونيروهاي تحت امر سپاه تروريستي قدس فروخت 
او پا روي خون برادران شهيد وهمسرش گذاشت دخترش را در ايران به وزارت اطلاعات فروخت والان دنبال خواهر مجاهد زينب كه در ليبرتي است كه آنرا عليه مجاهدين پيراهن عثمان كرده است شما به يك حيوان درنده اي چون قربانعلي حسين نژاد كه تيغ جلادان را ميليسد ودست دردست وزير اطلاعات ميگذارد چه ميگوئيد

اما بدانيد قراردادي كه وزارت اطلاعات با او دارد شناسائي عمليات ايذائي وعمليات تروريستي خاص است كه ميخواهند با عيسي آزاده وباقر وند در فرانسه انجام دهند

 بهمين دليل نعل وارونه زدند و براي سفيد سازي به پارلمان اروپا وپيش بني صدر بردند تا با دستان باز تر وپوش مناسب تر فعال حقوبشرعمليات تروريستي انجام دهند 

قربانعلي حسين نژاد بارها به ماموريت اطراف اشرف رفت وبا قاتلان اشرفيان اطلاعات جمع آوري كرد دخترش را در ايران به وزارت اطلاعات تحويل داد تا ماموريت هاي آنها را عليه دختر مجاهدش در ليبرتي وبقيه رزمندگان تحت نام خانواده بنفع ملاها بانجام برساند


قربانعلي حسين نژاد  را به فرانسه فرستادند تا آخر عمري او را وارد كارهاي ايذائي وتروريستي كنند
بي دليل نيست كه او را با دو قاتل حرفه ومزدوراني مانند عيسي آزاده وداوود باقر وند هم تيم كردند اين دو نفركه در داخل ايران مجاهدان وخانواده هايشا ن را دستگير وشكنجه كردند وبنا به اطلاعاتي كه بما رسيده اين دو نفر در زندانها جنايتي مرتكب شدند كه در شرايط مناسب افشا خواهد شد
قربانعلي حسين نژاد الان پادوي بيمقدار محمودعلوي است كه يك بار هم او را به ايران برده است تا راه كار دلخواه وزير اطلاعات را با سناريوي كثيفي در پاريس به اجرا در آورد قربانعلي حسين تحت مراقبت پليس است ومستمرا او را رصد ميكنند چون اطلاعاتي دارند كه او از نزديك با افراد مشخصي در سفات فرانسه براي وزارت اطلاعات كار ميكند

۱ نظر: