مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ تیر ۹, سه‌شنبه

داوود باقر وند ارشد بعد از چندين سال در خدمت وزارت اطلاعاتدر ايران به آلمان واروپا براي كارهاي تروريستي صادر شد

داوود باقر وند ارشد بعد از چندين سال در خدمت وزارت اطلاعات در ايران به آلمان واروپا براي كارهاي تروريستي صادر شد

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد
نظرتان رابه نكات قابل توجه زيرجلب كرده وميخواهيم كه ضمن هوشياري ديگران را هم مطلع كنيد. با تشكر


خامنه اي درمانده ووامانده از همه جا وكلافه شده اي كه از شدت عصبي بودن چندين ماه است كه فشرگي پيشاني وچروكهاي علائم عصبي در چهره اش موج ميزند ودر حالي كه پائين ترين مقام تا روحاني ونوه خميني ورفسنجاني نه تنها تره اي هم برايش خردنميكنند بل رودر روي خامنه اي ودر تلويزيون نظام به سطر سطر حرفهاي خامنه اي پاسخ رد ومنفي وجواب ميدهند در حالي كه تيغ ضرب الاجل اتمي بالاي سر خامنه اي است درحالي كه در يمن به باتلاقي افتاده كه همه سرمايه هاي 25ساله را يكجا از دست داده است وتلاش هرز وبيهوده اي ميكند در حالي كه سوريه وعراق به جزيره برمودائي براي او وپاسداران تروريستي قدس وحزب الشيطان تبديل شده وهر روز نيروهاي آنهارا ميبلعد واسد هم سرنگون مسير سرنگوني را طي ميكند 

ومهمتر از همهدر حالي كه قيامهاي مردم كردستان وقيام معلمان براي مينيمم حيات خود وبدليل چپاولهاي ملاها  گر ميكيرد و....
خامنه اي به محمود علوي وزير اطلاعات نظام دستور ميدهد

 از آنجا كه بسياري از نيروهاي بريده مزدور قبلي كه ساليانيست در خارج هستند وديگر حرف ملا را آنطور كه ميخواهند اجرا نميكنند وبنا بر اطلاعات داخل رژيم بسياري از آنها با هم اختلاف پيدا كرده وبراي آينده خود نگرانند ويا براي پول بيشترچانه ميزنند

 دو نفر از نيروهاي بريده وعفو شده وآموزش تروريستي ويژه  ديده وخارج نبوده را با سفيد سازي به اروپا بفرستد تا كمبود تيمهاي ايذائي وشناسائي وتروريستي خود را جبران كنند ودست خالي نباشند 
بهمين دليل عيسي آزاده را از ايران وداوود باقروند را كه اولين محصول اژه اي وزير اطلاعات وقت است را هم از ايران به اروپا صادر كردند براي اينكه زياد رو نباشدآنها را با قربانعلي حسين نژاد كه عضو سپاه قدس است ودر عراق عضوگيري وامتحان پس داده است ودر استان 93پاريس زندگي ميكند هم تيم كرده وسري به پارلمان اروپا زدند تا بهتر در گارگاه خصوصي بني صدر سفيد سازي شوند

 و ماموريت ملاها را با آموزش تكميلي معتاد خميني  بهتر انجام دهند

۲ نظر: