مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ خرداد ۱۴, پنجشنبه

عيسي آزاده يك مامورجنايتكار محمود علوي وزير اطلاعات خامنه ايست كه اخيرا براي كارهاي تروريستي به فرانسه صادر شده است

عيسي آزاده در بغداد خود را به سفات فروخت ومزدوري را از همانجا آغاز كرد بعد از اينكه به هتل مهاجر مقروزارت اطلاعات كه توسط سپاه قدس كنترل ميشود برده شد عيسي آزاده بهمراه سپاه قدس به ايران برده شد بعد از تخليه اطلاعاتي وارد عمليات دستگيري عليه خانواه ها ومجاهدين در داخل شد زماني كه اعتماد محمود علوي را به طور صد درصد با ارتكاب جناياتي چون لو دادن گشت در ورودهاي شهر ودستگيري تعدادي جلب كرد به او پاسپورت دادند كه به فرانسه بيايد بنا به اطلاعات دريافتي از درون رژيم عيسي آزاده ا توسط اكيپ اعزام ويژه بريده مزدوران وتروريستهاي ويژه خارج كشوري با طرح مشخص به خارج كشور وبعد به فرانسه آورده شد عيسي آزاده هم اكنون رابطه نزديكي با پاسدار نادر نادري دارد ودر جنوب فرانسه مشغول آموزش تروريستي توسط اكيپ ويژه سفارت ملاها هستند تا عليه پناهندگان ايراني براي گشتاپوي نظام ملاهااطلاعات جمع آوري واقدام ايذائي وتروريستي نمايند بخشي از اين اقدامات توسط سفارت رژيم وبا همراهي غلام حسين نژاد صورت خواهد گرفت براي افشاي اين مزدوران به همه پناهندگان ايراني هوشياري وتوجه داده شود چون اين مزدوران سرنوشت خود را با خامنه اي ونظامش گره زده اند وخامنه اي هم درحال باختن تماميت سرمايه گذاري اين چند ساله در سوريه عراق ويمن است بنا براين از آنجا كه جان اين مزدوران براي خامنه اي ارزشي ندارد ممكن است بهر شيوه اي از اين مزدوران استفاده شود هوشياري ايرانيان ميتواند جنايات طراحي شده آنها را خنثي كند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر