مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

سعيد شاهسوندي كي بود چي شد وچگونه به مقام پست شاگرد جلاد اوين وبرده سعيد شاهسوندي رسيد

سعيد شاهسوندي كي بود چي شد وچگونه به مقام پست شاگرد جلاد اوين وبرده سعيدامامي رسيد

سعيد شاهسوندي از اعضاي سابق مجاهدين كه در دهه 1360 در خارج كشور بدنبال زندگي اش رفته بود، داوطلبانه درعمليات فروغ جاويدان در سال 1367 شركت كرد. 
وي در صحنه نبرد خودش را به رژيم تسليم كرد. شاهسوندي در زندان خيانت كرد، لذا نه تنها اعدام نشد بلكه آزاد و به خارج از كشور هم اعزام گرديد.! اين در شرايطي بود كه كليه اسيران عمليات فروغ جاويدان را اعدام كردند. 
حتي سربازاني كه در صحنه جنگ به مجاهدين تسليم شده بودند، همگي اعدام شدند. همزمان قتل عام 30 هزار زنداني سياسي مجاهد و مبارز هم در جريان بود، حتي كسانيكه دوران محكوميتشان هم تمام شده بود.


 در مقطع قتل عامها، سعيد امامي، از معاونين آخوند حجازي رئيس معاونت خارجي وزارت اطلاعات (كه در بيت خامنه اي سعيد جان ناميده ميشد) و از آمران و عاملان قتل هاي زنجيره اي بود،.بازجوي سعيد شاهسوندي بود.
 سعيد امامي كه در زمان فلاحيان به معاونت امنيت وزارت اطلاعات ارتقاء يافت، پيشبرنده طرح هاي وزارت اطلاعات و كميته فرهنگي شوراي عالي امينت در خارج كشور بود، وي در جريان قتل هاي زنجيره اي در دوره خاتمي دستگير و در زندان او را خودكشي اش كردند!. 
سعيد امامي بعداز دستگيري اعترافاتي كرده كه تنها در 17 جلسه، ارتكاب 350 قتل را بعهده گرفته است، او خود را بازجوي سعيد شاهسوندي معرفي مي كند و از بازجوئي هاي شاهسوندي تعريف كرده و اذعان ميدارد كه در برخورد با شاهسوندي ” شگفت زده شده “ است. 

سعيد شاهسوندي در مصاحبه اي با راديو بي بي سي در 24 ژوئيه 2004 (3 مرداد 1383) در مورد آزاديش ميگويد: چهارسال در زندان بودم و احتمال اعدام من همچنان وجود داشت ولي با ياری سعيد حجاريان و يارانش بود که توانستم مقامهای جمهوری اسلامی را قانع کنم که از سازمان مجاهدين خلق بريده و تحول يافته ام و سرانجام آزاد شدم.
اما سعيد شاهسوندي چند بار به فرموده گشتاپوي ملاها خيز رهبري بريده مزدوران اطلاعات آخوندي در خارج را برداشت و هر بار با افشاگريهاي مقاومت ودافعه ويژاي اي كه ناشي از ابعاد خيانت وجنايت او دارد سوخته وآبرو باخته ترشده است.
تنها مصرف مفيد او براي ملاهاي تهران بازي دادن داخل اطلاعاتي هاي رژيم مانند همنشين بهار ميباشد كه آنهم تضاد بيشتري بين مزدوران رژيم ايجاد كرد

 اما دوباره آيت الله بي بي سي بختش را با پرگار ورسم مداري سفيد و جديد با سعيد شاهسوندي وساواكي ها وجاشي بنام عرفان قانعي فرد آزمود كه آبروباخته تر شد 
 زيرا با تهاجم ودفاع جانانه ايراني ها كه چاره ايران را سرنگوني ملاها ميدانند اجازه ندادند اين شغالها ومزدوران وشاكرد جلاد ميدان پيدا كند عصر ملا ها به پايان است وكسي نميتواند عمر خامنه اي زهر خورده وحكومتش را طولاني كند 
وكساني هم كه عمرشان را با مماشاتي ها وبوق هاي تبليغاتي آنها وخليفه ارتجاع گره زده اند بازنده وبورخواهند بود وخلق ما ومقاومت سرافرازآن پيروز خواهند شد.
در اين رابطه بيشتر بخوانيد
مقاله اي درهمين رابطه بخوانيد 

۴ نظر: