مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مرداد ۱۸, یکشنبه

خامنه اي وباز هم شكست منطقه اي - الغاي پست هاي معاونت نخست وزير ورياست جمهور عراق يك تحول بيسابقه بعد از 2003 ميباشدخامنه اي در يك تحول بي سابقه عراق بعد از 2003 باز هم از مردم به پا خاسته عراق كه تا همين الان منجر به الغاي مناسب معاونان نخست وزير ورياست جمهور شد يك تودهني در راستاي بلعيدن عراق دريافت كرد

آقاي حيدر العبادي نخست وزير عراق بيانيه زير را در همين رابطه صادر كرده اند
 بنابر مقتضیات منافع عمومی و با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی آقای نخست وزیر دستورات زیر را صادر نمود
 ۱. کاهش همه جانبه و فوری در تعداد نفرات حفاظت کلیه مقامات کشور از جمله روسای سه قوه و وزرا و نمایندگان مجلس و مناصب ویژه و مدیران کل و استانداران و اعضای شورهای استانها و افراد همسطح آنها، نفرات اضافی به وزارتخانه دفاع و کشور براساس وابستگی اداری برای آموزش و تربیت آنان جهت انجام وظایف ملی خود در دفاع از میهن و حفاظت شهروندان منتقل میشوند.
 ۲. لغو کلیه مزایای فوق العاده همه روسای سه  قوه و سازمانها و ارگانهای کشوری و بازنشستگان آنها طبق ضوابطی که نخست وزیر با رعایت انصاف و حرفه و تخصص صادر میکند.
 ۳. بدور نگه داشتن کلیه مناصب عالیه در سازمانهای مستقل و معاونین وزارتخانه و مشاورین و مدیران کل از سهمیه بندی حزبی و مذهبی که یک کمیته فنی که توسط نخست وزیر تعیین میشود کاندیدها را با توجه به معیارهای صلاحیت و پاکدامنی با استفاده از تخصص های ملی و بین المللی در این زمینه انتخاب میکند و کسانی را که شرایط لازم را ندارند برکنار می نماید
۴. وزارتخانه ها و سازمانها بمنظور افزایش مهارت در کار دولت و کاهش هزینه کوچک و محدود میشوند.
 ۵. مناصب معاونین رئیس جمهور و نخست وزیر فوراً لغو میگردد.
 ۶. پرونده های فساد گذشته و کنونی زیر نظر یک کمیته عالی برای مبارزه با فساد متشکل از متخصصین براساس اصل (از کجا آورده ای) گشوده میشود و از قضاییه خواسته میشود که تعدادی قضات متخصص که به پاکدامنی شناخته شده اند را جهت تحقیق در این مسئله و محاکمه فاسدین تعیین کند.
 ۷. از شورای وزیران درخواست میشود که با تصمیمات فوق موافقت کرده و از مجلس نمایندگان خواسته میشود که این مسئله را تصویب نمایند تا نخست وزیر بتواند اصلاحاتی را که مرجعیت عالی مذهبی و مردم در زمینه مبارزه با فساد و برقراری عدالت اجتماعی خواستار آن شده اند اجرا نماید.
بيانيه مطبوعاتي دفتر آقاي العبادي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر