مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ مرداد ۱۴, چهارشنبه

به صحنه آوردن شاكرد جلاد اوين شاهسوندي وفراستي وقانعي فرد ومدني توسط آيت الله بي بي سي - نامه دريافتي از يك هموطن در رابطه با پرگار بي بي سي كه افق شاه وشيخ را باهم رسم ميكند

نامه دريافتي از يك هموطن در رابطه با پرگار بي بي سي كه افق شاه وشيخ را باهم رسم ميكرد وبه صحنه آوردن شاكرد جلاد اوين  شاهسوندي وفراستي وقانعي فرد ومدني


اولا بسيار خوشحال شدم كه توانستم نامه ام را به شما برسان تا از اين طريق ياران شيطان را مقداري بسهم خودم افشا كنم 
من سايت شما را ميبينم از زحمات شما سپاسگذاري ميكنم راستش بسياري از مطالب برايم جديد بود وكمتر جاها ميتوانستم آنها را پيدا كنم اميدوارم كه منهم بتوانم در راستاي افشاي ياران شيطان كمك كار شما باشم 
اما غرض از مزاحمت
چند روز قبل شنيدم كه بي بي سي فارسي كه ما ايراني ها آن را آيت الله بي بي سي ميشناسيم وميناميم ( وحتما خوب ميدانيد كه ما ايراني ها مفت ومجاني به كسي قپه بيهوده نميدهيم مگر اينكه آن فرد مدارج واقعي آنرا طي كرده باشد ومثلا كارهاي آيت اللهي كرده باشد)چند نفر را به صحنه آوردند راستش حساس شدم كه در اين بحبوحه سالگرد دو يا چند تحول مهم تاريخي براي ايرانيان چه كساني را وبراي چي به آيت الله  بي بي سي وآنهم در برنامه پرگارش آورده اند واقعي اگر بگويم بذهنم زد كه نيش عقرب نه از ره كين است اقتضا طبيعتش اين است آيت الله بي بي سي الكي وفي سبيل الله كسي را به اين برنامه دعوت نميكندمگر اينكه به خلق الله يا مجاهدين خلق بزند .
به اسامي نگاه كردم ديدم نوشته 
مهمان‌های برنامه: احمد فراستی از رهبران عملیاتی اداره سوم ساواک، عرفان قانعی‌فرد تاریخ‌نگار(بيشتر بخوانيد،) سعید شاهسوندی زندانی سیاسی هم در دوره پهلوی دوم و هم در جمهوری اسلامی و مصطفی مدنی، زندان سیاسی در پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
باز هم نفهميدم اين موقع  وتوي اين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي چرا اينها را آوردند اينها كه نه با هم ونه با سالگردها هم خواني ندارند .
شاهسوندي چرا بي ربط نيست فروغ جاودان دستگير ودر قتل عام زندانيان روي دست شريعتمداري حجاريان ولاجوردي بلندشد ور دست وشاگرد جلاد اوين وهمكار جون جوني لاجوردي بوده با اوو شاسدار شكنجه گرحسين شريعتمداري كافه وشيرني وفالوده ومخلوط ميخورده ودسته دسته زندانيان سياسي را در همكاري هيئت مرك وبا پشتوانه فتواي خميني به استخر ويا به ميدان تير ويا پاي طناب دار ميبرده است ولي بقيه را راستش خيلي خوب نميشناختم  تاكيدم روي خيلي خوب  يعني مقداري ميشناختم
يك مقداري نگاه كردم .
ديدم مصطفي مدني كه او را از رهبران سابق چريكها ميدانستند ولي خودش ميگفت الان ولي سوسياليست هستم ومبارزه را قبول ندارم بخصوص اگر مسلحانه باشد صحبت كرد در جا شوك شدم خوب گوش كردم اشتياه نميكردم او داشت خطاب به احمد فراستي از رهبران عملیاتی اداره سوم ساواک وبه مجري وبقيه ميگفت اين جمع دمكرات واين فضاي دمكراتيك!!مكث كردم دوباره به جمع نگاه كردم شما هم ميتوانيد آنچه من ديدم ببينيد


بذهنم زد كه موضوع جدي است اصلا به مناسبتهائي كه حدس ميزدم ربطي ندارد
برنامه مال آيت الله بي بي سي است اسمش هم پرگار است وميخواهند يك چيزي رسم كنند بنفع ملا ويا عليه مردم ومقاومت ايران چون پرگار كه كار ديگري نمي كند سوژه هم شاه وساواك است  اينها يعني هم مجري وهم مصطفي مدني كه آخرين تيكت يا ورچسب زده شده اش فعال سياسي است دارد ميگويد جمع وفضاي دمكراتيك!! در اين برنامه ببخشيد در اين نمايش ويا بازي دو تيم دونفره بازي ميكنند تيم  شاه وساواك(احمد فراستي از رهبران عملیاتی اداره سوم ساواک ودر كنارش عرفان قانعي فرد تاريخ نگار ساواك وهمنشين قديمي پرويزثابتي در يك طرف وسعيد شاهسوندي كه هيچ نامي برازنده تراز شاگرجلاداوين براي او پيدا نميكنم همراه فردي بنام مصطفي مدني در طرف ديگر قرار داردخوب كدام جمع وفضاي دمكراتيك اين جه جمع دمكراتيكي كه هم ساواكي وهم همنشين ومدافع شاه وشيخ وهم بريده چه مزدورش وچه غير مزدور وشاگرد جلاد دارد چگونه دمكراتيك است از وقاحت اين جمع وتركيبش جا خوردم خودم را جمع وجور كردم دوباره به ويژيگي هاي تيم هايپرداختم.
ويژيگي تيم اول اين است كه علاوه بر اين اينكه از هضم رابعه سلطنت وديكتاتوري سرنگون شده گذشته مشغول گذراندن مراحل آخر گوارش سلطنت مطلقه فقيه هستند.

هم احمد فراستي وهم قانعي فرد كماكان كشته هاي ديكتاتوري شاه را شادروان مينامند وازاز كارهاي ساواك شاه و... عامدانهوآگاهانه دفاع ميكنند ومبارزان راه آزادي را خراب كار بمب گذار و...مينامند 
تيم دوم كه سعيد شاهسوندي ومدني هستند اگر چه با شاه مخالف بودند ومثلاميجنگيدند ولي از هضم رابعه وزارت اطلاعات دادستاني خميني ولاجوردي وخامنه اي گذشتندوتفاله آنرا بيرون دادند.

 آقاي مدني را  نميدانم ولي سعيد شاهسوندي به درجه پست شاگرد جلاداوين هم رسيده وبعنوان يك فرد بي خاصيت آنرا ازاد كردند تا عليه مجاهدين وسازماني كه او جابجا سعي ميكند از اسم وسابق اش استفاده كندبكار گرفته شود شرط بقاي حيات خائنانه اش از بين بردن حيات هم رزمان سابق وبقيه بوده وهست .
اما جداي از ويژيكي هاي اين دو تيم منتخب آيت الله بي بي سي  ويژيكي هاي مشترك واهداف مشترك آن را بسيار ساده ميشد يافت
1-با هر سابقه يا اسمي الان آنها با پركارآيت الله بي بي سي مدارهاي سياه وجنايتكارانه شيخ را سفيد رسم ميكنند 
2- بر خلاف اسمي كه آيت الله بي بي سي براي آنها نوشته هر دو تيم براي ولايت فقيه بازي ميكنندوهمه شان (البته مدني كمتر)تا فرصت ميابند از موضوع وسوژه كه از آغاز خود سوژه (يعني بررسي ساواك ) نيز براي منحرف كردن موضوعات مطروحه روز (جام زهر وجنايت رژيم خامنه است) يك خط در ميان مطابق خواسته هاي وزارت اطلاعات پاچه مجاهدين را ميگيرند وبا مدارك وزارت اطلاعات مانند بريده مزدور اطلاعات علي دروغگو به مجاهدين ميزنندبيشتر بخوانيد  آنگونه كه خود مجري بي بي سي هم حالش بهم خورد وشرم كرد وسعي كرد به آنها افسار بزند والا همه ميفهميدند كه ....كاسه اي زير نيم كاسه هست كه هست.
واقعا اگر چه دير متوجه شدم ولي بالاخره متوجه شدم كه 
اولا - سوژه را ساواك انتخاب كردند كه ملا وجناياتش وزهر خوري اش شوژه نشود .
2- چهار نمونه بارز جنايت ووقاحت وخيانت و... را آورده بودند كه ته خط يك صدافرياد زنند كه مبارزه فايده اي ندارد بخصوص مبارزه كردن مانند مجاهدين ومقاومت ايران.
 بيائيد همگي زير اباي ملا وبا پرگار بي بي سي مدار دمكراتيك رسم كنيم 
3- مناسبتهاي روز را با سوژه هاي انحرافي ناديده بگيرند
4- اين افراد را بعد از مدتها اگر چند بار در برنامه هاي ايت الله بي بي سي بياورند جا افتاده بعدا مصرفش عليه مردم ومقاومت ايران بهتر وجا افتاده تر وثمر بخش تر خواهد بود 
ولي نتوانستم آنچه در درونم است بيان نكنم 
حالم از دست اين برنامه كه فقط مدارهاي شاه شيخ را با اين وقاحت رسم وتبليغ ميكنند بهم خوداز مهمانها ببخشير مزدوران همه دورانهاو گماشته وبكار گرفته شده هم بيشتر حالم بهم خورد زيرا ملاها بلائي بر سر آنها آورده است كه از هويت خالي وفقط براي دمي حيات خفيف وخائنانه  مجيز شاه وشيخ را ميگويند.
ولي اما حرف ما وحرف مردم ايران ايستادگي تا به آخر وسرنگوني خامنه اي وسيستم ارتجاعي ولايت فقيه است كه ضمن جارو كردن تمامي شغالهاي شيخ وشاه از صحنه هاي واقعي ومجازي ميگوئيم بجنگ تا بجنگيم ولي بدانيد ملاها رفتني هستند وخامنه اي با بمب وبي بمب سرنگون است آيت الله  بي بي سي هم از اين بيشتر آبروي خود را با جنايتكاران شاه وشيخ والبته همگي الان با شيخ  وعليه مردم ايران نبرد ما را به خير تو اميد نيست شر مرسان.
با تشكر مصطفي نيك كار

۲ نظر:


 1. fangyanting20151009
  michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutlets.uk/
  vans shoes, http://www.vans-shoes.cc/
  hollister, http://www.hollistercanada.com/
  lebron james shoes, http://www.lebronjamesshoes.in.net/
  oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassescanada.com/
  oakley sunglasses, http://www.oakleysunglasses-outlet.us.com/
  chanel handbags, http://www.chanelhandbags-outlet.co.uk/
  ed hardy clothing, http://www.edhardy.us.com/
  the north face uk, http://www.thenorthfaces.org.uk/
  michael kors outlet, http://michaelkors.outletonlinestores.us.com/
  winter coats, http://www.cybermondaydeals.in.net/
  ugg boots, http://www.winterjackets.us.com/
  polo ralph lauren, http://www.poloralphlauren.us.org/
  prada handbags, http://www.pradahandbagsoutlet.co.uk/
  oakley sunglasses, http://www.oakleysunglassesdiscount.us.com/
  michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletusa.net/
  football shirts, http://www.cheapfootballshirt.org.uk/
  mbt shoes, http://www.mbtshoesoutlet.us.com/
  michael kors outlet, http://www.michaelkorsoutletonlinestores.us.com/
  ray ban sunglasses, http://www.raybansunglass.us.com/
  the north face outlet, http://www.northface-outlet.cc/
  louis vuitton outlet, http://www.louisvuittonoutletstore.name/
  wedding dresses, http://www.weddingdressesoutlet.co.uk/
  michael kors factory outlet, http://www.michaelkorsfactoryoutlet.us.org/
  replica handbags, http://www.replicahandbag.us.com/
  cheap nike shoes, http://www.cheap-nikeshoes.cc/
  lululemon outlet, http://www.lululemonoutletstore.in.net/

  پاسخحذف