مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۳ بهمن ۱۱, شنبه

به اين تصوير زير توجه كنيد آيا شما هم موافقيد

به اين تصوير زير توجه كنيد آيا شما هم موافقيد اگر آره پس در تبليغ ونشر آن بكوشيد
تا ملا خامنه اي وبريده مزدوران خارج كشوري اش نتوانند ملا را در ببرند وبرعليه خلقهاي بپا خاسته برگردانند
كمبودش چي است لطفا برايمان بنويسيدl

۳ نظر: