سوریه-فاکس نیوز:  حمله آمریکا به رژیم اسد پیامی به رژیم ایران بود

سوریه

فاکس نیوز:  حمله آمریکا به رژیم اسد پیامی به رژیم ایران بود

خبرنگار فاکس نیوز از منقطه  درباره حمله به رژیم اسد گزارش داد: درحالی که این عملیات علیه بشار اسد و استفاده

او از تسلیحات شیمیایی بود ولی بیش از آن مربوط به رژیم ایران بود که بخواهد بر کل خاورمیانه سیطره پیدا کند.
این عملیات پیامی به رژيم ایران  و روسیه بود که آمریکا قرار است درخاورمیانه درگیر بماند.
این صحنه یی است که نشان می دهد، دونالد ترامپ  به دنبال رژیم ایران در کل منطقه است.