مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ اسفند ۶, پنجشنبه

بتول سلطانی و ريل تفاله شدنش توسط ملا ها ووزارت اطلاعات به همدستي بريده مزدوران فاسد خارج كشوري


بتول سلطانی و ريل تفاله شدنش توسط ملا ها ووزارت اطلاعات به همدستي بريده مزدوران فاسد خارج كشوري

عاقبت بتول سلطاني
ريل تفاله شدنش توسط ملا ها ووزارت اطلاعات به همدستي بريده مزدوران فاسد خارج كشوري
ابتدا به تيف رفت و آنچه در تيف انجام داد در شان بيان ما نيست وميگذريم
بعد از وصل ارتباطش با اطلاعات آخوندي از او مصاحبه تلويزيوني ميگيرند واز تلويزون مزدوران عراقي هم پخش ميشود بعديا از كردستان عراق به تركيه وبعد به ايران برده شد بعضا ميگويند كه مستقيم به ايران برده شده است
وزارت اطلاات وماموران گمنام گشتاپوي ملاها چه ريلي با او رفتند بماند اينهم قابل بيان نيست
بعد او را به اصفهان پش خانواده اش بردند ومعمول بايد ولش ميكردند يا تحت نظرميداشتند اما تا ا ورا به لجن نكشند دست بردار نيستند
وزارت اطلا عات به او پاسپورت ميدهند واو را به تركيه مياورند واز تركيه مجددا به اربيل عراق


در همينجاها او را به شيطان بنده تحويل ميدهند تا او را توجيه كند كه مانند خودش چگونه عليه مقاومت لجن پراكني كند
او را در اروپا تحويل مزدور محمد حين سبحاني ميدهند كه به كارگاه سفيد سازي بني صدر خائن ببرند واز او مدافع حقوق ملا ها ومدافع حقوق زنان بسازد
بلا فاصه با زهرا مير باقري ودو ستاره هاليوود ي ديگر انجمن زنان را با دستان ودلارهاي ملا ها ميسازند
خوب است بدانيد ك همين زهرا ميرباقري كه به فسااد وزارت اطلاعات آغشته شده بود عروس وزارت اطلاعات آخوندي شد وبا حامد صرفپور اطلاعاتي مثلا ازدواج كرده  واطلاعيه دادند وبا هم به ايران وزير عبي ملا ها رفتند
سلطاني كه خوب به لجن وزارتي ها وبريده مزدوران آغشته شد ميني مم پرنسيپ هاي اخلاقي وفردي وشخصي را تف كرد والان همانطوري كه ميبيند در صف آخر مدلهاي بورژوازي آرمانهاودستورات گشتاپوي ملا ها را اجرا ميكند 
وقتي كه اقدامات مذبوحانه او درعراق و تركيه به جايي نرسيد، وزارت اطلاعات اورا به اروپا فرستاد . قرار بود كه او اول درفرانسه مستقر بشود ولي درنهايت به آلمان رفت و هم اكنون ساكن اين كشور ميباشد .
وظيفه اصلي او لجن پراكني عليه مناسبات مجاهدين به كثيف ترين و وقيحانه ترين كلمات  ميباشد كه نشاندهنده ماهيت منحط و لجن او است نيز مي باشد.





لجن پراكنيهاي او نشان ميدهد كه او ديگر حتي به هيچ پرنسيب اخلاقي و فردي كه هر انساني ميتواند داشته باشد را هم ندارد  و در پرده دري و قاحت تماما دردستگاه نظام ولايي و پاسداران و لمپن هاي نظام ولايت فقيه تنظيم ميكند . مزخرفات او خوراك تبليغاتي براي سايت هاي وزارت اطلاعات و شبكه هاي خبر رژيم و مزخرفات تواب تشنه به خون ميباشد كه درضمن نشاندهنده ماهيت منحط و لجن خود آنها نيز ميباشد .


بتول سلطاني درتمامي تجمعات و كنفرانسهايي كه وزارت اطلاعات ترتيب ميدهد ، حضور دارد و به رنگهاي مختلف خودش را درمي آورد .




هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر