مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ خرداد ۲۱, جمعه

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود


بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات -  ننگ با رنگ  پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی  و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود 
.

بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است توسط پلیس امنیتی هلند بعد از یک تعقیب ومراقبت جدی در حین ارتکاب جرم بعنوان عضو شبکه گشتاپوی ملاها بازبازداشت ومدتی هم در زندان ویژه امنیتی بسر برد وقتی از زندان بیرون آمد برای نعل وارونه زدن مزدوران دیگر ابراز همدردی وابراز خوشحالی کردند تا شاید ننگ وزارتی را از پیشانی دلقک علیشاه پاک کنند اما بدترتاج ولایت بر سرش گذاشتند آنها از یاد برده بودند که ننگ با رنگ پاک نمیشودبخصوص ننگ ولایت ووزارت.
علیشاهی وتاریچه مختصری از پروسه وریل مزدور شدنش .
بهزاد علیشاهی از لباس شخصی های برون مرزی معروف به نپو میباشد این نیرو که توسط وزارت اطلاعات مدیریت میشود نیروهای ویژه پشتیبانی از ولایت میباشد .
علیشاهی در سال 84 به خارجه اعزام شد تا در کشورهای اروپائی در رابطه با سعید شاهشوندی (شاگرد جلاد) ومحمد حسین سبحانی (گماشته سپاه تروریستی قدس وچاقو کش حرفه ای وزارت)وادهم طیبی یا میلاد آریائی سارق خود روی مجاهدین وتاکسی ران جاسوس فعلی در کلن آلمان..
بیشتر بدانید

ادهم طیبی یا میلاد آریائی در پوش راننده تاکسی وروزنامه نگار جاسوس وزارت بد نام اطلاعات ملاها میباشد

ماموریتهایش را انجام دهند.اینها کسانی هستند که با روشها وسناریوهای مشابه توسط وزارت اطلاعات از ایران به خارج فراری داده شده اند.
بهزاد علیشاهی حدود 14تیر 1383 از اشرف به نزد آمریکائی ها رفت ودر تیف(حوضچه عضوگیری اطلاعات آخوندی )
بیشتربدانید این فیلم را ببینیدکلیک کنید
 مستقر شدوبا پابوسی جاسوسان ومهره های وزارت اطلاعات به استخدام انها در آمده وعضوگیری شد.
در تاریخ 10 اسفند 1383 در مرز خسروی وبا نظارت صلیب سرخ جهانی توسط آمریکائی ها به رژیم آخوندی تحویل داده شد، اسم او در سندی که پس از ورود این افراد به کرمانشاه برای تهران ارسال شد در ردیف 7دیده میشود
19بهمن 1391 مامور علیشاهی در یک برنامه تلویزیونی چنین میگوید:
"آن زمان که ما با سازمان حقوق بشر عراق وصلیب سرخ ما رفتیم ایران هیچ برگه ای دست ما نبود ما را بردند دم مرزرسمی تحویل ایران دادند ونامه گرفتند از صلیب سرخ که چند نفر را تحویل دادیم با چه اسامی ، نه من شماره شناسنامه میدانستم ونه هیچ ما را به صلیب سرخ ایران تحویل دادند، حالا وزارت اطلاعات بود یا هر چیز دیگر آنها دیگر یک بحث جدا گانه است".
 چه جالب!!
این مزدورمجبور شده که اعتراف کند ولی حالا میگوید مهم نیست که وزارت اطلاعات بوده یا خیر ومیگه آن یک بحث جداست .
باید به این مامور پیشانی سیاه گفت:
که نیاز نیست که خودت هم اعتراف کنی چون علاوه بر همه شواهدو دلایل آشکار،گزارش وزارت دفاع آمریکا وکنگره آمریکا هم این نقش را افشا کرده ودیگر هیچ کس تردیدی ندارد که اینها مامورانی هستند که برای پیش برد خط وزارت اطلاعات علیه مجاهدین توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس آموزش گرفته وبه خارج کشور صادرشدند .
بهزاد علیشاهی به محض رسیدن به ایران ماموریتهای مختلفی را علیه مجاهدین در داخل ایران بعهده گرفت ،چرا که برای استخدام در وزارت اطلاعات نیاز به کسب اعتماد داشت وکسب اعتماد یکس از شرایط ضروری بحساب میامد.
این مزدور همراه با دیگر مزدوران برگشتی وخائن به خانواده های مجاهدین وشورای ملی مقاومت در کرمانشاه وحتی شهرهای دیگر مراجعه میکرد تا با فشار تهدید وتطمیع خانواده ها را وادارند که آنها نیز فرزندان مجاهدشان را وادار کنند که  صفوف مقاومت را ترک نمایند.
بهزاد علیشاهی نیز مانند دیگر مزدوران برگشتی مزدئرگردانی شدند او در جلساتی که وزارت اطلاعات وشعبه پوششی آن بنام انجمن نجات میگذاشت شرکت وروزه خوانی وعلیه سازمان لجن پراکنی میکرد.
البته او این کارها را بعنوان یک دوره آموزشی وآزمایشی مزدوری انجام داد تا بتواند با خیانت وجنایت وشکنجه خانواده ها اعتماد وزارت اطلاعات را بدست آوردواستخدام گشتاپوی ملاها شود.
این دوره البته همراه با آموزشهای ویژه جاسوسی وتروریستی بئد که در یک هماهنگی نزدیک سپاه تروریستی قدس صورت میگرفت .
در خارج هم اگر چه تمرکز وزارت اطلاعات روی مجاهدین است اما در بعضی موارد حوزه ماموریت این مزدوران تمام جوامع ایرانیان را در برمیگیرد (برای نمونه ادهم طیبی یا میلاد آریائی مدتها در احزب ایرانی در کلن نفوذ وجاسوسی میکرد وقتی لو رفت در پوش تاکسی سعی میکرد در میان ایرانیان جاسوسی وکارهای شناسائی برای عملیات تروریسیت انجام دهد.
یک علت  دیگر اعزام این گماشتگان به خارج کشور این است که اینها در آزارواذیت کردن خانواده ها ودستگیری هواداران در داخل کشئر مئرد تنفر مردم قرار گرفتندهمین مامور علیشاهی که ایرانیان آزاده وبخصوص کرمانشاهی ها به او لقب دلقک علیشاه داده اند در مصاحبه ای با صدای آمریکا در تاریخ 26 مهر 84 برخلاف اعترافات قبلی براساس توجیهات وزارت اطلاعات مدعی شد

"با هیئت صلیب سره به ایران رفتم ودر آنجا چون از طرف حزب اللهی ها وبسیجی ها به اتهام خیانت به ایران مورد بدرفتاری قرار میگرفتیم ابتدا به ترکیه ئسپس به فرانسه گریختم".
البته چون دروغگو کم حافظه است ووزارت اطلاعات هم از فرط سراسیمیگی مامئر ومزدور خود را خوب توجیه نکرده بور یکسال بعد فراموش میکنه که چه سناریوی مسخره پلیسی ساخته بود که برای ترس از مرگ از دست حزب اللهی ها اراجیفی را سرهم کرده بود ایم مزدور از ایران انجنان سخن میگوید که گویا دارد از سرزمین آرزوها صحبت مینماید.
او در 17شهریور 1385 در تلویزیون پیوند گفت :
"من از این دریچه واز این پنجره استفاده کردم وبه ایران رفتم البته مشکلاتی نبود ایران ،یکی از کشورهائی است که راحت میشود از آن خارج د یعنی خیلی سریع وخیلی راحت وبا کمترین هزینه میشود خارج شد وکشوری هم هست که باصطلاح میشود راحت پول در آورد".
البته این سناریو را فقط علیشاهی بکار نگرفت ، بسیاری از بریدگان خائن وبرگشتی که به خارج صادرشده اند همین سناریوی وزارت ساخته را بیان میکنند وبعضی ها پا را فراتر میگذارند ومیگویند ما مستقیم از زندان فرار کردیم وبه خارج آمدیم مثل سبحانی یا طیبی و...
بهزاد علیشاهی توسط وزارت اطلاعات درتابستان 84 ابتدا به آلمان وسپس به فرانسه فرستاده شد وحالا هم بعنوان یک عضو شناخته شده وبین المللی وزارت اطلاعات در هلند کماکان تحت کنترل پلیس هلند میباشد اما با اینحال برای پیشبرد خطوط ولایت ووزارت به قلم بمزدی اش ادامه میدهد.
هم قبل وهم الان یکی از ماموریت های بهزاد علیشاهی نشخوار دروغهای ولایت ووزارت ساخته سالیان میباشد که با لودگی وابتذال منحصربه فردی آنها را نشخوار مینماید.
27مهر 84اقدام به یک فقره فرار به جلو نمود ونفهمیده اعتراف کرد که عضووزارت اطلاعات است او گفت:
 
"اصلا من از طرف وزارت اطلاعات فرستاده شدم من یک سری مدرک دارم جواب اینها را چه میگوئید؟"
یکی دیگر از ماموریت های بهزاد علیشاهی که درست روی لودگی ورذالت ووقاحت او هم سوارکردند وارونه جلوه دادن وقایع میباشد او این کار را در سرفصلهای مشخص وبا خط وزارت اطلاعات وبا فرمان اجرا میکند.
بهزادعلیشاهی گفت:من فکر میکنم نه در رابطه با مسائل جمهوری اسلامی ونه در رابطه با مسائل فرانسه اروپا وآمریکا مسئولیتی ندارم ،من مسئول آنچیزی هستم که دیدم وآن چه شناخت کافی از آن دارم وآن بخشی از نقد وانتقادی میباشد که به سازمان مجاهدین خلق ایران دارم(خجالت کشید بگوید بابا وقتی ایران رفتم رس مرا وزارت اطلاعات کشیده آنقدر اطلاعات دادم غلط کردن گفتم وتوبه نامه وانزجار نامه نوشتم جنایت وشکنجه کردم فیلم ها وسند ها از من گرفتند ومن بجز خط وزارت اطلاعات را میروم وآنهم لجن پراکنی جاسوسی وکارهای تروریستی علیه مجاهدین است این خواسته وزارت اطلاعات است).
در نتیجه اصلی ترین ویژیگی این ماموروزارت اطلاعات یعنی دلقک علیشاه که وزارت اطلاعات ماموریتهای این مزدور را را هم روی آن سوارکرد وقاحت ودریدگی ووارونه گوئی های بی نظیر وکم نظیری است که با استفاده از فرهنگ پاسدار لمپنی آنها را به اجرا میگذارد بهمین دلیل ایرانی ها هم اسم او را دلقک علیشاه یا ملیجک حاجی (وزارت اطلاعات) گذاشتند.
کلام آخر اینکه عصرمزدوران اطلاعات با زهر خوردن ولایت فقیه ودر راه بودن جام زهرهای منطقه ای وحقوق بشرو...هم به سر رسیده است پلیسهای کشورهای اروپائی هم تمامی مزدوران اطلاعات آخوندی را زیر نظر دارند دستگیری های در هلند واسکاندیناوی وآلمان در گذشته واخیرا هم دستگیری دو مامور وزارت اطلاعات در آلمان ومحاکمه آنها در دادگاه علنی نشاندهنده لو رفتن شبکه های مخفی وعلنی وزارت اطلاعات است شنیده شده که بسیاری از مزدوران سابق به نوعی خود را کنار کشیدند ونمیخواهند زندگی شان را فدای زیادی خواهی آخوندها کنند با این حال احمقانه است که سرنوشت خود را با سرنوشت ملاها گره میزنند کشتی ملاها وگشتاپوی آخوندها در حال غرق شدن است وانقلاب نوین مردم ایران حاکمیت ولایت فقیه وجنایتکاران درخدمت این دیکتاتوری قرون وسطائی را به زباله دانی تاریخ خواهند فرستاد روزی خواهد رسید که در پیشگاه عدالت همین مزدوران (از جمله فریفته ولایت وشیفته وزارت دلقک علیشاه ) حساب تمامی خیانتها وجنایتهایشان را باید پس بدهند.
  
بیشتر بخوانید

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود

 
.
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور


،صمد نظري 
گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد


 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...


زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی


جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر


خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد


جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند


 
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر