۱۳۹۵ خرداد ۳۱, دوشنبه

خائنین عضو سپاه قدس وگماشته های مزدور وزارت اطلاعات با پوش انجمن نجات رژیم را بشناسید

خائنین عضو سپاه قدس وگماشته های مزدور وزارت اطلاعات  با پوش انجمن نجات رژیم را بشناسید 

افلاس ودرماندگی محمود علوی وزیر اطلاعات دربکارگیری بریده مزدوران در برابر تهاجمات سیاسی تبلیغاتی وبخصوص ایدئولویک مقاومت ایران

افلاس ودرماندگی محمود علوی در برابر تهاجمات سیاسی تبلیغاتی وبخصوص ایدئولویک  مقاومت ایران وبه کار گماردن بریده مزدورانی مانند قربانعلی پور احمدی هادی شبانی فواد بصری واسکاردی و.. بجای خود .
        مزدور هادی شعبانی تیم شناسایی برای قتل عام مجاهدین اشرفی 
چون حاجی که مشکل ندارد که این مزدوران خودشان به لجن کشیده میشوند ودستشان در مزدوری وجنایت بیشتر رو میشود اما او سعی میکند با این مزدوران شاید بتواند درد بی درمان ولایت وبی اعتباری وزارتش را حل یا دوا کند. اگر یادتان باشد در مطلب مشابهی گفته بودیم که افلاس ودرماندگی وزارت اطلاعات به حدی رسده است که مجبور میشودبریده مزدوران جنایتکار را برای کاری که حتی یک اجیر شده دیگر وحتی یک پاسدار نمیتواند ویا نمیخواهد بکند این سری کارهای جنایتکارانه را به بریده مزدورانی مانندهادی شبانی سرکرده انجمن نجات رژیم در مازندران وقربانعلی پور احمدی سرکرده نجات رژیم در گیلان فواد بصری سرکرده نجات رژیم در اراک وسیروس غضنفری سرکرده نجات رژیم در آذربایجان شرقی میسپارد که لجن پراکنی کنند. تا بحال وقاحت این مزدوران چون با ماسک منتقد یا...وارد میشدند این میزان رو نبود که اخیرا دیده میشودمثلا هادی شعبانی حرفهای لاجوردی را میزند وهمان میزان از کلمه سرنگونی وحشت کرده وگزیده میشود که یک پاسدار ویا یک آخوند جنایتکار وحاکم ضد شرع در دادستانی ویا از جنگ ضد میهنی دفاع کرده انگونه که گوی سبقت را در دنائت ورذالت از پاسداران وحکام ضد شرع میرباید.
در جمع تعدادی از خانواده های وزارتی برای تحریک وفرستادن به جلو لیبرتی 
یا قربانعلی پور احمدی مانند یک داروغه شهر وجلاد آماده است که نکند کسی به خامنه ای یا پاسداران یا اطلاعاتی ها ایرادی بگیرد سر اخبارخراب کردن یک میدان ومجسمه های میرزا آنقدر آفسار پاسداری پاره کرد وکف به دهان آورده که گویا پاسدار واطلاعاتی مامور این کاروگماشته آن است این قاتل حرفه ای ومتجاوز به حقوق ونوامیس مردم فراموش کرده که مردم همین حرفها وعربده ها را روزی از او حساب خواهند کشید.

پوراحمد اطلاعاتی که همکارش را با هادی شبانی به قتل رساندند


در یک پرده دیگر مامور شد که راجع به خانم مرضیه چیزی بگوید معلوم است که دست رژیم تا کجا خالی است که مجبور میشود به مزدور دونمایه وقاتل حرفه ای که مورد تنفر همه خانواده ها ومردم میباشدرو آورده و به اینگونه کارها وادارش کنند. حرفهائی که صد البته اول توی سر خامنه ای وبعد بر سر محمود علوی ونهایتا توی سرخودشخورده  ومورد تمسخر همگانی قرارگرفت نولی چاره ای نیست رژیم نیاز دارد و این مزدور دون مایه هم همین حد میتواندبا اینحال بجا دیدم این شعر را بهمین مناسبت در اینجا بیاورم که
مه فشاند نور و سگ عو عو کند
هر کسی بر طینت خود می‌‏تند
چون تو خفاشان بسی بینند خواب
کاین جهان ماند یتیم از آفتاب
کی شود دریا ز پوز سگ نجس
کی شود خورشید از پف منطمس (ناپدید)
حکم بر ظاهر اگر هم می‌کنی
چیست ظاهرتر بگو زین روشنی
شمع حق را پف کنی تو ای عجوز
هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز
هر که بر شمع خدا آرد پف او
شمع کی میرد بسوزد پوز او
در شب مهتاب مه را بر سماک
از سگان و عوعو وی چه باک
در شب مهتاب مه را بر سماک
از سگان و وعوع ایشان چه باک
سگ وظیفه خود به جا می آورد
مه وظیفه خود به رخ می گسترد
بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه؟
خاصه ماهی کو بود خاص اله
کارک خود می‌‏گذارد هر کسی
آب نگذارد صفا بهر خسی
ای بریده آن لب و حلق و دهان
که کند تف سوی ماه آسمان
خس، خسانه می‌‏رود بر روی آب
آب صافی می‌‏رود بی‏اضطراب
مصطفی مه می‌‏شکافد نیمه شب
ژاژ می‌خاید ز کینه بو لهب
آن مسیحا مرده زنده می‌‏کند

آن جهود از خشم سبلت می‌‏کند

۲ نظر:

  1. خائن تر از رجوی وطنفروش نداریم

    پاسخحذف
  2. تقدیم با عشق
    https://www.youtube.com/watch?v=6mK3QqCak6w
    https://www.youtube.com/watch?v=OmhCtdcMe68

    پاسخحذف