مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۵ خرداد ۱۳, پنجشنبه

گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود .رونمائی ماهیت قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود .
بیشتر بدانید قربانعلی پور احمدی دژخیم وزارت اطلاعات در گیلان، همکار محمد جواد هاشمی نژاد رئیس مافیای هابیلیان ونجات وسپاه تروریستی قدس
دیکتاتورها هیچ رابطه ای با مردم با عنصر مردمی واز جمله با روشنفکران شعرا ونویسندگان مردمی نداشته وندارند آنها مزدوران چاکران وقلم بمزدان خود را بعد از سرکوب ، زندانی کردن ویا حذف فیزیکی نویسندگان وروشنفکران مردمی وآزاده میخواهند قالب کنند ولی با مقاومتهای مردمی وانقلابی همیشه شکست خوردند.
به یک نمایش مسخره ومضحکی بنام رونمائی کتاب عنصر اطلاعاتی مزدور قربانعلی پور احمدی مواجه شدم که بیشتر شبیه یک شومسخره مینمود.
 بیچارها حتی عقلشان نرسید که لااقل یک مقدار عادی سازی کنند آنها در این رونمائی وزارت نشان صاف صاف از همه امکانات ومزدوران وزارت اطلاعات استفاده کردند.
نویسنده قلابی ، پوراحمد اطلاعاتی وسرکرده انجمن پوششی وزارت اطلاعات در گیلان بنام انجمن نجات .
 خبرنگار هم مهرداد نوروزی اطلاعاتی از انجمن نجات . 
وردست نویسنده قلابی هم یک عنصر، خائن اطلاعاتی بنام  اسماعیل فلاح رنجکش .
عاقلی گفت تعجب انگیز نیست ؟ گفتم نه چرا تعجب انگیز باشد؟ 

وقتی روسای فعلی ، سابق واسبق قربانعلی پور احمدی در وزارت اطلاعات ،دسته دسته نویسندگان شعرا ودگر اندیشان را با قتل های سیاسی وعقیدتی که به قتل های زنجیره ای هم معروف شده حذف فیریکی کردند ومیکنند وقتی دانشجو حتی درخانه خود یعنی در کوی دانشگاه از دست مزروران اطلاعات وهمکاران قربانعلی پوراحمدی در امان نبوده ونیستند وآنها را با کارد وچماق کشته یا از پنجره به حیات پرت کرده وباز هم میکنند .

وقتی کتابهای نویسندگان قبل از مرحله تحریرویا بعد از آن محکوم به خمیر شدن شده ومیشوند
در این رابطه این مطلب مفید است همینجا کلیک کنید
 وقتی که هیچ نویسنده مستقل نباید ونمیتواند بنویسند تا جامعه با فرهنگ غنی ایرانی وادبیات تاپ این سرزمین وجنایات ملا ها آشنا شوند وقتی انتشارات وکتابخانه های متعدد ،نویسندگان که مجوز قانونی هم داشتند بسته ویا مصادره میشوند وقتی در یک جامعه ای آخوندها ولمپنها ولاتها حاکمیت دارند و

وقتی دکتر مهندس های پاسدار بسیجی واطلاعاتی مثل قارچ از روی افکار پوسیده ارتجاعی خمینی وخامنه ای وحوزه های جهل وجنایت میرویند ودکتر کردانها ، استادقلابی دانشگاه قالب میشود آیا تعجب آور است که یک خائن ویک قاتل ویک عنتر لوطی های وزارت اطلاعات مانند قربانعلی پور احمدی که قبلا با اسم جعلی دکتر احمدی از طرف هلال احمدوالان با اسم علی پوراحمد ظاهر شده است نویسنده جا زده شود؟

چرا تعجب میکنید وقتی نویسندگانی مانند پیروزدوانی ربوده شده ودر ساختمان 1600 وزارت اطلات بقتل میرسد.
پیروز دوانی بیشتر بخوانید
وقتی حمید حاجی زاده شاعر ونویسنده کرمانی همراه با کودک 9ساله اش با 38ضربهکاردبقتل میرسد .

در این رابطه بیشتربدانید

شرح شقاوت وزارت بد نام اطلاعات خامنه ای که با کینه توزی وصف ناپذیری کارون کودک 9ساله وپدرش حمید حاجی زاده را با کارد کشتند

شرح  شقاوت وزارت بد نام اطلاعات خامنه ای که با کینه توزی وصف ناپذیری کارون کودک 9ساله وپدرش حمید حاجی زاده را با کارد کشتند
وقتی غزاله علیزاده درجنگلهای جواهرده رامسرتوسط آدمکشان وزارت اطلاعات وهمکاران فعلی پور احمدی ابتدا خفه شده وسپس بدار آویخته میشود .
از غزاله بیشتر بدانید
باز هم بخوانید

وزارت بدنام اطلاعات چرا غزاله علیزاده را دار زد وکشت او،کی بود؟ وچه افکاری داشت ؟

وقتی ستار بهشتی وبلاک نویس آزاده در زندان از شدت شکنجه ظرف 24ساعت به قتل میرسد، 
بیشتر بخوانید

یک کارگر جوان در زیر شکنجه دژخیمان رژیم آخوندی در اصفهان جان باخت

بطوری که تبدیل به یک دعوای وبحران باندی در مجلس میشود وخلاصه همین الان زندانها را نگاه کنید که پر شده است از کسانی که برای ایران ،فرهنگ غنی ایران ، برای آزادی وبرای مردم نوشتند ویا داشتند مینوشتند ویا میخواستند بنویسند .نباید تعجب کرد که چطور قربانعلی پوراحمدی یا دکتر قلابی هلال احمرکه یک خائن به خلق ویک قاتلی که همکار اطلاعاتیش را کشت ویک مامور وزارت اطلاعاتی نویسنده شود؟.

این خط خمینی بود وخط خامنه ای است که بسیجی را جایگزین کارمندان آزاده کند با جنگ جبهه رفته ها یعنی بسیجی های کودن را در ادارات گمارد وکارمند متخصص وملی ومسئول وآزاده را تصفیه دستگیر یا اعدام نماید

این خط خمینی وخامنه ای بود وهست که هیچ کس بجز پاسداران آخوندها واطلاعاتی ها نماینده مجلس نشوند

این هم خط خامنه ای است که همه نویسندگان ملی ایرانی مستقل وآزاده ممنوع ، بقول شاعر آزاده آقای هالو وتازه از زندان رسته  ممنوع النوشتن وممنوع الفرهنگ شوند وبروند راننده تاکسی شوند وبجای آنها مزدوران وقاتلان وزارت اطلاعات مانند مریم سنجابی

وقتی مریم سنجابی نویسنده وزارت بدنام اطلاعات وابراهیم خدابنده فستیوال گردان خمینی نشان فجرمیشود طبیعی است ومجبورند که به باز نشخوار بپردازند

وابراهیم خدابنده

ابراهیم خدابنده که یک جنایتکار وزارت اطلاعا ت میباشد تواب بند 209 میباشد گزارش یک زندانی را بخوانید


توّاب بند ۲۰۹ ابراهيم خدا بنده كه مدير اطلاعات آخوندي گماشته محمد جواد هاشمی نژاد(سرکرده باند مافیائی هابیلیان) وسرپرست انجمنهاي پوششي اطلاعات ملاها از جمله انجمن نجاست رژيم ميباشد او بامزدور اطلاعات  صمد نظری (که توسط هادی شعبانی وقربانعلی پور احمدی بقتل رسید) انجمنهای نجاست استانها را راه اندازی کردند که جنایت علیه خانواده ها مجاهدین وشکنجه واذیت وآزارهای خانواده ها را بعهده دارند
عکس وهمکاری جنایتکارانه با مصلحی وزیر اطلاعات جنیکار خامنه ای این عکس در نمایشگاه کتاب تهران گرفته شده است 


والان هم دکتر قلابی احمدی یعنی قربانعلی پوراحمدی کتاب بنویسند ودر حضور وزیر اطلاعات یا در نمایشگاه حکومتی فجروبرای پادوهائی چون پود احمدی در یک جمع کوچک تری مانند انجمن پوششی وزارت اطلاعات یعنی انجمن نجات کتاب رونمائی کنند.

البته هم او وهم نوچه هایش ویا مزدورانی مانند هادی شعبانی یا شبانی همکار قاتل ،پوراحمدی پنهان نمیکنند که از ترس مردم است که در خیابانها ودر میان مردم ویا در سالنهای عمومی نمتوانند زیاد آفتابی شوند وناچار با حضور چند خائن ومزدور اطلاعاتی دیگر ودر انجمن نجات جمع میشوند وکتاب ولایت نشان ووزارت اطلاعات خواسته را رونمائی میکنند

عصر فریب ودجالیت ومردم فریبی گذشته اگر خمینی وخامنه ای توانست به آرزویش که سرکوب نویسندگان ودانشگاهیان وفرهنگیان بود برسد شما هم خواهید رسید ولی فقیه زهر خورده ووزارت اطلاعات درمانده در برابر مقاومت زنان دانشجویان وروشنفکران آچمز شده وتمامی پروژه های آنها ناکام شده است ،این بازی های مسخره ومضحک هیچ دردی از خامنه ای دعوا نمیکند که از پس مانده های مردم یعنی خائنینی چون ابراهیم خدابنده وسنجابی وپور احمد تغذیه نماید زمان سرنگونی تمامیت این نظام جهل وجنگ وجنایت به پایان فرا میرسد وهمه شما ها باید در برابر مردم وعدالت حساب همه جنایت های خود را بپردازید آن روز دور نیست.

بهزاد علیشاهی مزدور پیشانی سیاه وزارت بد نام اطلاعات - ننگ با رنگ پاک نمیشود چه رسد به ننگ وزارتی و مزدوری علیشاهی که با تبریکات وزارتی های دیگر پاک شود

 
.
بهزادعلیشاهی که درنزدکرمانشاهیان و ایرانیان آزاده دیگر به دلقک علیشاه معروف است

ابراهيم خدابنده تواب بند 209(همراه با يك گالري انزجار آور) مربي ومدير انجمنهاي نجاست ومدير يكي از شعبه هاي خطر ناك اطلاعات ملاهادر داخل كشور


،صمد نظري 
گماشته وزارت اطلاعات قربانعلی پور احمدی ازگیلان – وقتی یک خائن ، قاتل وعنتر لوطی های وزارت اطلاعات، بعنوان نویسنده قالب وکتابش رونمائی میشود

داوود باقروند ارشد تروريست آموزش ديده واولين محصول غلامحسين اژاي وزير اطلاعات وقت خامنه اي به آلمان صادر شد


 در رابطه ترور وقتل های در زیر بیشتر بخوانید

آمران وعاملان قتلهای زنجیره ای آزاد ومجازات نشده اما افشا کنندگان ...


زال زاده بدست وزارت اطلاعات کار آجین شد خاطرات زنده یاد ستار لقائی از هنرمندان ایرانی


جزئیات قتل ابراهیم زال زاده ناشر آثار شاملو وانتشارت بامداد بدست سعید امامی

سعید شاهسوندی خائن وشاگرد جلاد اوین وشركت در طرح ترور دكتر كاظم رجوي شهيد بزرگ حقوق بشر


خامنه اي وسلسله اطلاعات مختلف درباره مافياي ولايت فقيه شماره1

مجتبي خامنه اي ودوستي با سعيد امامي و پايه ريزي قتل هاي زنجيره اي بعد از سفري به لندن

چاغرچی قاتل علی اکبر قربانی که مزدور ترک بود به ربودن اعتراف کرد واین مجاهد را در زیر شکنجه بشهادت رساند

علی اکبر قربانی قهرمانی که به فرماندهی پاسدار حقیقت پور ربوده شد وبعد از مثله شدن بقتل رسید

قاتلان علی اکبر قربانی - وربودن او در استانبول، طرح مشترک وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس

منصور حقيقت پور فرمانده جنایتکارترور مجاهد خلق علی اکبر قربانی عضو جنايتكار سپاه پاسداران را بشناسيد

جزئیات شکنجه وقتل علی اکبر قربانی یک مجاهد خلق و از فعالان ایرانی در ترکیه توسط وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس

سرهنگ دلشاد تهرانی افسر تحقیق پرونده قتل دکترکاظم سامی چرا وچگونه کشته شد

جزئیات قتل مشکوک محمد جلیلیان قاتل دکتر کاظم سامی توسط وزارت اطلاعات از زبان یک پاسدار که آن زمان معاون اداره کل امور انتظامی وزارت کشوربود

همسر دکتر کاظم سامی (2) از قتل همسرش میگوید ،قتلی که طرح مشترک سپاه ووزارت اطلاعات وبفرماندهی احمدی نژاد وبتصویب شورای عالی امنیت رژیم صورت گرفت

جزئیات قتل دکتر کاظم سامی بفرماندهی پاسدار احمدی نژاد وپاسدار حسین شریعتمداری که با قمه ودشنه در مطبش بقتل رسید

علی فلاحیان وزیر اطلاعات چگونه فاطمه قائم مقامی را بدام انداخت وبقتل رساند

لیست اسامی قربانيان قتل‌های زنجیره‌ای در نظام ولایت فقیه که توسط وزارت اطلاعات وسپاه صورت گرفت

تجاوز وقتل زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایات نظام ولایت فقیه وپاسداران ،پدر زهرا : با رشوه و تهدید ساکت نمی شویم

شعری تقدیم به همه قربانیان وبویژه دکتر زهرا بنی یعقوب که قربانی تجاوز پاسداران شد


جزئیات قتل دکتر زهرا بنی یعقوب یکی از هزاران جنایت علیه بشریت توسط پاسداران وبسیجیهای خامنه ای

ابراهیم خدابنده مزدور محمودعلوی ومسعود خدا بنده مشاور مالكي وبریده مزدوران دیگر از عاملان جنایت علیه بشریت در 19فروردین 1390در اشرف

خامنه ای وگوشه‌یی از کارنامه تروریسم منطقه‌یی خامنه‌ای در

اسد وحزب الله واحمدی نژاد در لیست اسناد پاناما (شبکه‌های فسادی که تروریست‌ها، دیکتاتورها و قاچاقچیان را حفاظت می‌کنند

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر