مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۴ آذر ۱۵, یکشنبه

اولین خلبان هلیکوپتر می 17 رژیم در سوریه بهلاکت رسید

  اولین خلبان هلیکوپتر می 17 رژیم در سوریه بهلاکت رسید


 رژیم وپاسداران  مدت یک ماه سعی کردندمنصب وماموریت این پاسدار خلبان را که بهلاکت ریده مخفی کنندولالوی کشته ها اسم وعکس او را منتشر کردند

 


اسم این خلبان بهلاکت رسیده که ماه قبل لالوی کشته های دیگر اعلام شده بود مسعود عسکری میباشد که خلبان هلیکوپتر می 17 بوده استبه اعلام خبر کشته شدنش هم توجه کنید که رژیم هیچ چیزی نگفت تا رسوا نشود هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر