مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۲۷, سه‌شنبه

دژخیم هاشمی نژاد لو داد که نظام ودژخیمان نظام مانند او تا کجا از آلترنایو بودن شورا (در گردهمائی پاریس )که معنی سرگونی دارد رعشه مرگ میگیرند

دژخیم هاشمی نژاد لو داد که نظام ودژخیمان نظام مانند او تا کجا از آلترنایو بودن شورا (در گردهمائی پاریس )که معنی سرگونی دارد رعشه مرگ میگیرند
 
اخیرا دژخیم هاشمی نژاد که زمانی پرونده مجاهدین در عراق را دنبال میکرد ودر این زمینه با رها خود را توسری خورده وشکست خورده مجاهدین معرفی کرد وبه دیگران هم تاخت که من 16سال بود که هی گفتم وگفتم ولی کاری نکردید منظورش نابود کردن اشرفیان در عراق بوده است ، طی مصاحبه ای با ایرنای رژیم، اصلی ترین مشغله ،دغدقه ودلپیچه نظام را بر ملا کرد که حتی یک دانش آموز ساده رانمیفریبد.
 از جیغ های بنفش او و از نعل وارونه ها ولجن پراکنی های این دژخیم برداشت بسیار خوبی میکند . همان دانش آموز هم میفهمد وسئوال میکند راستی اگر مجاهدین در داخل ایران پایگاه ندارند چرا شما اینهمه وحشت دارید چرا بگیروببندهایتان روی آنها وهواداران وخانواده هایشان متمرکز است چراعلاوه بر صد ارگان سرکوبگر بطور خاص دو ارگان اطلاعاتی وسرکوب گر هابیلیان ونجات رژیم را با پولهای دولتی وغیر دولتی وحتی آستان قدس را هم صرف مبارزه وشیطان سازی علیه مجاهدین وخانواده های آنها میکند .
چرا اینهمه نمایشگاه اینهمه همایش وکنگره علیه مجاهدین میگذارید.راستی اینهمه کتاب واین همه مستند با بودجه های کلان از جیب مردم ایران برای چیست؟ چرا موفق نشدید؟ چرا به فیلم سینمائی روی آوردید ؟ اما همگان میدانند وما هم برای تاکید میگوئیم که اقبال روز افزون مردم زنان وجوانان خصوصا دانشجویان ،خامنه ای وارگانهای اطلاعاتی وامنیتی وسپاه ووزارت بد نام  راوادار به اینکارها میکند وشخص خامنه ای از سر استیصال وادار شد که فیلم ماجرای نیمروز راسفارش دهد وآن را به اکران ببرد. کار به جائی رسید که همه مردم وحتی فیلمسازان خودی هم ماجرای نیمروز را عکس العمل رژیم واستیصال رژیم در برابر پیروزی های داخلی مجاهدین میدانند اماخامنه ای میاید و از این فیلم خود سفارش داده تعریف میکند وامر میکند که برای قصاب اوین هم فیلم بسازند.
آری مجاهدین در داخل بسیار بسیار مطرحند که خامنه ای وهمه دژخیمان خواب امنیتی میبینند. 24 ساعته ، امنیت میخورند و امنیت میپوشند .
 همین دژخیم هاشمی نژاد در همین مصاحبه اعتراف کرده که سازمان مجاهدین یک سازمان امنیتی است، برای نظام ناامنی ایجاد میکند ودنبال جا انداختن آلترناتیوی خود در سطح بین المللی است که اشاره وحشت آمیز او به گردهمائی اول ژوئیه پاریس 2017 میباشد که البته مجاهدین به عالی ترین شکل این ماموریت را به پایان بردند وهمه رسانه ها داخل ایران وخارجی ودر سطح بین المللی گفتند ونوشتند که این گردهمانی جدای از جمعیت وسازماندهی وسطح سخنرانان ومهمانان ،جا انداختند وهمگان متوفق القول بودند که ایران باید آزاد وملاها سرنگون شوند،آلترناتیو، حاضر وآماده مریم رجوی هم وجود دارد وصلاحیت داخلی وبین المللی خودش را هم به اثبات رسانده است .
حرف زیاد است کوتاه سخن اینکه سرگیجه ورعشه مرگ خامنه ای وامامان نمایش جمعه ودژخیمانی همچون هاشمی نژادوشریعتمداری هم فقط بخاطر همین نتیجه میباشد، بقیه اش الفاظ وحرکات دژخیم گونه وپاسداری میباشد که همگان به این ادبیات لمپنی ملاها ودژخیمان آشنا هستیم.
با اینحال به بخشی از سخنان دژخیم هاشمی نژاد اشاره میکنیم
در ابتدا هاشمی نژاد از مجاهدین در تمامی دادگاه ها ومحاکم بین المللی ظیروز بودند واین محاکمات نهایتا به محاکمه سران ومزدوران رژیم شده سوزوگداز کرد وبا یک فقره نعل وارونه وادعاهای نخ نما وپوسیده گفت :
سرویسهای خارجی نمیگذارند  ما به جراءم مجاهدین رسیدگی کنیم.
هنوز جمله اش تمام نشد که گفت اگر چه  مجاهدین رااز تاریخچه جمهوری اسلامی خارج کردیم .... که حرفش حرف خامنه ای بوده است که گفت:
  "امام خوب کاری کرد که اینها را قتل عام واز تاریخجه ما خارجش کرد اما باید سعی کرد که آنها جای شهید وجلاد را عوض نکنند."
 که اشاره به نفوذ مجاهدین در میان مردم واوج گیری جنبش دادخواهی توسط نسل جدید ،زنان وجوانان میهن بود که در پراتیک دوره نمایش انتخابات دوهدف را با یک تیر زدند و با شعار نه شیاد ونه جلاد وبا پخش ونصب عکس های مریم رجوی بعنوان جانشین این رزیم ،پروژه مهندسی شده آوردن دژخیم رئیسی را بر سرش خراب کردند.
دژخیم هاشمی نزاد ضمن اعتراف به قدرت ونفوذ وجایگاه مجاهدین در میان مردم ، نتوانست از قدرت سازماندهی ونفوذ مجاهدین در سطح بین المللی هم حرف نزندوخشم وکین پاسداری خود را بیرون نریزد اوالبته با ادبیان لمپنی خودآلترناتیو واقعی که مجاهدین میباشد را اعتراف نمود دژخیم هاشمی نزاد گفت:
 این در حالی است که برخی از شرکای منطقه ای و بین المللی منافقین از آل سعود گرفته تا سیاستمداران تندوری آمریکایی تا دستگاه های امنیتی غربی و موساد به حدی از درماندگی سیاسی رسیده اند که به ریسمان پوسیده این گروهک تروریستی چنگ می زنند.
او بلا فاصله از گردهمائی مجاهدین درپاریس سوزوگداز نمود وبا تعبیرات نخ نما شده به قدرت مجادین اشاره نمود .
سید محمد جواد هاشمی نژاد
دژخیم محمد جواد هاشمی نژاد

ولی سوزش خامنه ای وترس ووحشت دژخیمان وپاسداران از جمله هاشمی نژاد پایان پذیر نیست .
تناقض گوئی های هاشمی نژاد مال چیست ؟ مال اینست که ازمجاهدین از روز اولی سی خرداد ،در داخل ومنطقه کردستان وتا عراق وآلبانی وپاریس شکست خورده است .ایستادگی وپایداری ووفاداری اعضا وهواداران مجاهدین  به خلق وخداووطن پرستی آنها را دیده است ، اما او یک دژخیم است نمیتواند حقایق را بگوید ناچار میشود یا بهتر بگویم با عظمت کارهای داخلی وبین المللی ومنطقه ای مجاهدین مجبور میشود بصورت تناقض گوئی به برخی از شکست های خود از مجاهدین ولی با ادبیات آخوندی پاسداری اعتراف نماید.
این دژخیم در همینجا هم اعتراف کرد که مجاهدین از نظر بین المللی آلترناتیوند وبسیار بسیار قدرت نبرد در زمینه های نظامی ونرم آفزاری دارا میباشند.
دژخیم هاشمی نژاد : 

سید محمد جواد هاشمی نژاد
دژخیم محمد جواد هاشمی نژاد
 منافقین به شدت دنبال این هستند که ... خودشان را آلترناتیو دموکراتیک جمهوری اسلامی معرفی کنند،
سرکرده مافیای هابیلیان گفت:
  گروهک منافقین چه به لحاظ استفاده از قدرت ومبارزه نرم و چه در نظر عملیات نظامی و... که به کرات در ایران انجام شده است، از مهمترین ابزارهای آنها به شمار می روند.
از دژخیم هاشمی نژاد سئوال شدکه در سطح بین المللی موقعیت مجاهدین چگونه است . هاشمی نژاد که به این سئوال آلرژی داشت با ادبیات دژخیمتن ملاهاپاسخی داد که در زیر میبینید
*ایرنا: موضع غرب و سرویس ها امنیتی آنها در برابر منافقین تاکنون چگونه بوده است؟ 
هاشمی نژاد:غرب برای داشتن جایگزین در مورد جمهوری اسلامی ایران بسیار در تنگناست و چیزی هم در چنته ندارد.غربی ها وقتی از مجاهدین حمایت می کنند و اجازه فعالیت به آنها می دهند به این مفهوم است که دستشان خالی است؛ از طرفی در طول بیش از ۳۶ سال اخیر ...،به آنها منابع فراوان مالی، لجستیکی و رسانه ای را در اختیار اینها قرار می دهند.
اما این دژخیم که آلرژی شدیدی نسبت به نفوذ وقدرت مجاهدین در داخل وخارج دارد در پاسخ سئوال ایرنا ، وقتی که دید درسطح بین الملی مجاهدین واقعا قدرت ونفوذ شگرفی دارند سریع دل پیچه داخل ایران گرفت وگفت ولی در ایران قدرتی ندارند.
دژخیم هاشمی نژاد: بر اساس گزارش هایی که اتحادیه اروپا و وزارت خارجه آمریکا و حتی منابع متعدد کشورهای غربی اعلام کرده اند، گروهک منافقین به شدت مورد نفرت ملت ایران هستند.
 
سید محمد جواد هاشمی نژاد
دژخیم محمد جواد هاشمی نژاد
هاشمی نژاد اعتراف کرد که کسانی که در گردهمائی پاریس شرکت میکنند همگی ضد نظام میباشند او گفت:
چهره هایی که به صراحت با ایران و ایرانیت مشکل دارند را به عنوان میهمان ویژه دعوت می کنند و این رفتارها نشان دهنده این است که منافقین برای ضربه زدن به ملت ایران خودشان را به هر شکلی و به هر چهره ضد ایرانی عرضه می کنند. 
*ایرنااز هاشمی نژاد پرسید: منابع مالی برگزاری چنین نشست ها و گردهمایی ها از چه راه هایی تامین می شود؟
هاشمی نژاد با ادبیات خاص خودش اعتراف کرد که مجاهدین قدرت مالی زیادی دارند او گفت
منابع مالی اینها متعدد است. .. بعضی از منابع حوزه منطقه ...از تامین کنندگان مالی این گروهک هستند.
از اینها گذشته سرمایه گذاری متعدد ... از دیگر راه های کسب درآمد این گروهک به شمار می رود ...

*ایرناپرسید :چرا مجاهدین دست به کارهایی زده اند که دیگر گروه های معاند جمهوری اسلامی ایران از انجام دادن آن ابا داشته اند؟(سرنگونی رژیم وآزادی ایران)
هاشمی نژاد بنحو خیره کننده ای مجاهدین را از دیگران متمایز کرد که مجاهدین برای سرنگونی ما از همه چیز گذشته اند وبهر قیمت میخواهند ما را سرنگون کنند اما کس دیگری وجود ندارد
ولی هاشمی نژادیک دژخیم است با ادبیات انسانی وواقعی آشنا نیست وارونه گوئی وجعل اکاذیب مانند خمینی کذاب ودجال در ذات دژخیمی اش نهاده است  گفت: 
گروهی که ایرانی باشد ... برای ضربه زدن به کشور و جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای خود قائل نباشد ... طبعا برای تقابل با کشور ایران ممکن است از جهات گوناگون از اینها استفاده کنند.
از طرفی در حوزه جنگ نرم هم منافقین سوابق طولانی دارند؛ این ها در کنار اقدامات نظامی و... تجربه جدا کردن بعضی از شخصیت های داخلی نظام را هم دارند، که در تاریخ انقلاب اسلامی نمونه های متعددی وجود دارد.
ایرنا در رابطه مجاهدین در عراق از هاشمی نژادپرسید که نباید میپرسید چون هاشمی نژاد در عراق بدست مجاهدین ضربه وشکست خورد وغلطی هم نتوانست بکند او نمیخواست سر این مسائل وافتضاحات شکست رژیم از مجاهدین در عراق باز شود 

هاشمی نژاد: بعد از سقوط صدام و از زمانی که دولت عراق مستقر شد، این دولت همواره درصدد بود به اتهامات اینها رسیدگی کند. این در شرایطی است که پرونده های بسیار سیاه و قطوری هم روی میز دولت عراق وجود داشت. با این حال آمریکایی ها همواره از مقر استقرار اینها درعراق حفاظت کردند و حتی بالاترین مقامات آمریکایی هر وقت می خواست خدشه ای به اینها وارد شود بلافاصله وارد عمل می شدند.
هر وقت هم حتی اگر مردم به صورت پیاده واعتراضی می خواستند در پادگان اینها حضور یابند سروکله هلی کوپترهای آمریکایی پیدا می شد؛ به جز چند حمله که مردم و گروه های مردمی عراق انجام دادند و موفق شدند در نهایت آنها را ازعراق اخراج کنند.
واقعا هاشمی نژاد نمیتوانست بهتر از این شکست بزرگ خامنه ای وتمامی دستگاهی که بیش از 27 سال در عراق برای نابودی مجاهدین سرمایه گذاری کرده بودند را بر ملا کند.
ضمن اینکه تمامی پروژه هائی را که با پوش خانواده ومردم میخواستند برای قتل عام مجاهدین اجرا کند را شکست خورده اعلام نمود سوزش که یکی دوتا نیست تو سری خوردن وشکست خامنه ای در عراق که یکی دوتا نیست آنها اثبات کردند که اگر اشرف بایستد جهانی را به ایستادگی خواهد کشاند واین اثبات شد *ایرنا: گروهک تروریستی منافقین با توجه به اینکه در ایران منفورهستند، این گروه چه ابزار و ظرفیت هایی برای ضربه زدن به ملت ایران دارند؟
هاشمی نژادیک مشت حاشیه ویک مشت دروغ وپرت وپلا بافت که اصل مطلب را نگوید اما او نمیتوانست همین را بپوشاند زیرا او میداند که مجاهدین تا کجا در میان مردم نفوذ ومحبوبیت دارند و سعی کردن توان سازماندهی ونفوذ داخلی مجاهدین را به این وآن بچسباند ونتیجه بگیرد اما حقایق وفداکاریها وتوان مجاهدین وشفافیت پرونده وتاریخچه مجاهدین آنقدر آشکار است که دژخیم هاشمی نژاد نتوانست آن را نگوید ونشان ندهداو اتفاقا به 88 هم اشاره آشکاری نمود.
دژخیم هاشمی نزاد گفت:
تمام نرمهای اطلاعاتی که در مورد سیستم های امنیتی وجود دارد در مورد گروهک منافقین هم وجود دارد و آنها سازمان امنیتی هستند.از جهت دیگر، اقدامات نرم آنها در موارد متعدد و تاثیرگذاری هایی که به اشکال مختلف دارند، باید مد نظر قرار گیرد و تاثیراتی که در بعضی مواقع نظیر وقایع سال ۸۸ یا موارد دیگر، تجربه هایی است که در طول دوران فعالیت خود کسب کرده اند.
 بدیت ترتیب هاشمی نژاد  ناخواسته پنبه ارجیف خود ومزدوران نجات وپادوهای خاج کشوی اش را زد که میگفتند مجاهدین در ایران نیستند ونفوذ نداشته ومطرح نیستند.

*ایرناازهاشمی نژاد پرسید: ایران در قبال چنین اقداماتی و جلوگیری از فرایند تطهیر این گروه تروریستی چه اقداماتی باید انجام دهد؟
هاشمی نژاد: جمهوری اسلامی باید در ابعاد گوناگون به این موضع بپردازد. ما باید به لحاظ حقوقی اینها را دادگاهی کنیم و شکایات متعددی را می توانیم از اینها در جنبه های گوناگون مطرح کنیم.  در سطح داخلی باید هم مسئولان وهم نسل جوان ترفندها و شیوه های عمل و خطوطی که اینها دنبال می کنند در جامعه باز شناسی شود تا جامعه را مصون کنیم. علاوه بر این موظف هستیم در عرصه بین الملل جنایات آنها را در سطح بین المللی منعکس کنیم.
علاوه بر اینها خانواده شهدای ترور اسناد زنده جنایات تروریستی هستند. این ظرفیت باید برای انعکاس مظلومیت کشورمان و زنده نگه داشتن جنایات گروه منافقین مدنظر باشد.
اما هاشمی نژاد که کماکان دچار کابوس سرنگونی شده بود بی مقدمه باز هم یاد آلترناتیوی مجاهدین افتاد که در نشست سالانه مجاهدین در پاریس مهر داخلی منطقه ای وخارجی خورده بودوبحث سرنگونی موضوع ومسئله همگان گردیده بود
هاشمی نژادکه بصورت جنون آمیز حسرت داشت در این رابطه گفت:
منافقین به شدت دنبال این هستند که سابقه شان فراموش شود و خودشان را آلترناتیو دموکراتیک جمهوری اسلامی معرفی کنند. البته لازمه این کار این است که جنایات آن ها فراموش شود؛ اتفاقا برای همین است که سرکرده منافقین بیش از ۱۲ سال است از دیده ها پنهان شده و جایگزین آن را یک زن قرار داده اند.
*ایرنااز هاشمینژاد پرسید :سال گذشته در گردهمای منافقین ترکی فیصل از مقامات سابق عربستانی از سرکرده این گروهک به عنوان مرحوم یاد کرد؟
هاشمی نژاد: سرکرده منافقین زنده است

هاشمی نژاد که ازحرفها وعکس العملها وعبارت وچهره اش حسرت وسوزش میبارید نتوانست به مهمانهای جلسه که چه وزن بزرگ ومهمی در سطح بین المللی ومنطقه دارند اشاره نکنداو بطور حسرت آمیزی گفت: گردهمایی سالانه مجاهدین از روز گذشته و با حضور برخی سیاستمداران آمریکایی و معارضان سوری خارج نشین در پاریس با طرح ادعاهای پوچ و تکراری علیه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. 
دراین گردهمایی رودی جولیانی شهردارسابق نیویورک، جورج تنت نماینده کنگره آمریکا، میشل دوپولور نماینده مجلس ملی فرانسه، لیندا چاوز مدیر پیشین روابط عمومی کاخ سفید و ترکی فیصل رئیس پیشین دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی و نصرالحریری عضو هیأت معارضان سوریه از جمله شرکت کنندگان بودند.
روز سرنگونی نزدیک است حسرت بدلی ها وسوزوگداز های شما را جاودانه خواهیم کرد وقتی که مجاهدین با خلق قهرمان واین نسل جدید با ارتش آزادی بسراغتان آمده وهمه شما ها را جارو وبه زباله دادن تاریخ بریزند


لابی ها ودلالان حفط نظام را بشناسید
روی لینکها کلیک کرده وبخوانید
رژیم  ملایان


نگرانی لابی های ملاهای ایران در واشنگتن بعد از پیروزی ترامپ

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر