مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۲۰, سه‌شنبه

محمد علی الحسینی که به اصل خود نیروی تروریستی قدس باز گشت ومعرفی 3مزدور اجاره ای ملاها در فرانسه وآلمان

محمد علی الحسینی  که به اصل خود نیروی تروریستی قدس باز گشت ومعرفی 3مزدور اجاره ای ملاها در فرانسه وآلمان


اخیرا یک آخوند لبنانی بنام محمد علی الحسینی ماهیت اصلی خود را رو کرد وبا لجن کشیدن خود وهر آنچه مدعی آن بود وهراج گذاشتن خوددر بازار مکاره ملاهای خونریزایران، با واسطه مزدوران اجاره ای اطلاعات ملاها ونیروی تروریستی قدس در فرانسه وآلمان در زیر زمین یک رستوران متعلق به اطلاعات ملاهای ایران به لجن پراکنی علیه مقاومت ایران پرداخت.

محمد علی الحسینی آخوند خود فروخته به ملاهای خونریز تهران وباز گشت به اصل خویش "حزب الله دست ساز سپاه تروریستی قدس".


این شیخک که به ثمن بسیار قلیل خود را فروخت آنقدر دستپاچه وولع پول بود که مستقیما نشخوار مزدوران دست چندم وپیشانی سیاه ورسوای اطلاعات ایران را که خود آن مزدوران، جویده های دژخیمان اطلاعات وسپاه تروریستی قدس را باز نشخوار کرده بودندباز نشخوار نمود.

آخوند خودفروخته لبناني پرده ها را كنار ميزند و مزدوري براي اطلاعات و نيروي قدس را علني ميكند - كميسيون امنيت و ضد تروريسم شورا


اما اصل موضوع چیست وچرا این پست ها ورذل ها با هم پیوند خوردند.
جواب بسیار روشن است خامنه ای در تهران در محاصره جنبش دادخواهی ،جوانان ،خانواده ها ودانشجویان آگاه ایران قرار گرفته است،زهر شقه تا عمق پیکر ولایت قتل عام خامنه وکلیت نظام فاسد ملاها اثر گذاشته است وخامنه ای را از بیتش بیرون کشیده وفریاد میزند که نباید جای جلاد وشهید عوض شود.
از طرف دیگر اقبال روز افزون نیروهای رزمنده وزنان ودانشجویان ایران از مجاهدین خلق ایران ونصب وپخش بنرها وتراکتها وبروشورهای خانم مریم رجوی فریاد دژخیمان را در آورده ومیگویند :
"مگر نمیبینید عکس های مریم رجوی پایتخت ایران وشهرستانهای ایران را پر کرده است ؟ وبه همدیگر انذار وهوشدار میدهند که مجاهدین دارند میایند " 
در این میان گردهمائی عظیم ایرانیان با حضور خانم مریم رجوی وبیش از صدها شخصیت برجسته ودولت مردان اروپائی وخصوصا آمریکائی همراه با بیش از 100000تن از ایرانیان وحامیانشان که تیز گفتند "ایران از دست ملاها آزاد باید گرددیا وقت سرنگونی ملاهاست". 
  گردهمائی پاریس ویلپنت 2017 سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، سخنرانيها و گزارشات
گینگریچ گفت:
پیام ساده من این است ایران باید آزاد ششود آلترناتیو خانم رجوی است و...
جولیانی هم گفت :
 گردهمایی بزرگ مقاومت اول ژوئیه 2017پاریس ویلپنت –
 سخنرانی شهردار رودی جولیانی
من اختیار دارم منظورش این بود که از طرف دولت ترامپ اختیار دارم که بگویم ملاها باید سرنگون شوند وما از خانم مریم رجوی حمایت میکنیم که ایران آزاد گرددو...
همه میدانیم که چند روز مانده به گردهمائی اول ژوئیه ویلپنت ظریف هم از طرف خامنه ای وهم آخوند شیاد روحانی چاه های نفت وگاز ایران را برای غول نفتی فرانسه یعنی توتال حراج گذاشت تا شاید جلو این گردهمائی را بگیرد

در حالی که ظریف در فرانسه بود اطلاعات وسفارت خامنه ای در فرانسه مزدوران اجاره ای را با مخفی کاری وترس ولرز به جنباندن دمی در کوچه پس کوچه های اطراف وا داشت تا در حالی که مه فشاند نورو سگ ها عو عو کنند که بسیار خار وبوروکور شدند وحجم فعالیتهای حامیان وایرانیان آن میزان بود که تنها کارهای مزدوران مورد تمسخر ایرانیان قرار گرفت البته آنها عکس وفیلمهای یادگاری خودر رابا هم گرفتند تا اثبات کنند که مانند عنترهای نمایشی جای دوست ودشمن را نشان دادند واوامر لوطی های اطلاعات سفارت وسپاه را بخوبی اجرا نموده اندتا مزد خود را از دستان کثیف اطلاعات وسفارت دریافت کنند.
محمد علی الحسینی که خود را به ملاهای ایران فروخته بود نیز قبل از برنامه برای معرکه گیری همراه با مزدوران پیشانی سیاه سپاه واطلاعات در فرانسه در این سناریوقرار گرفته بودند که برنامه آنها بدلایلی بهم خورد.
پس اصل موضوع روشن شد خامنه ای پاسداران ودژخیمان دل آرام ودل واپس یعنی هر دو باند نظام خونریز ولایت از گردهمائی مجاهدین وحشت کردند ورعشه مرگ وسرنگونی وجود همه را فرا گرفت در کمتر از 4روز 800انعکاس در رسانه های داخل ایران وخارج بوجود آورد.
سوزوگدازرژیم حاکم بر تهران از گردهمائی مجاهدین در
 پاریس - «همایش مجاهدین؛ انفعال شدید وزارت‌خارجه و هزینه‌های غیرقابل جبران ملی»
این کاره علیه مجاهدین وتهاجم سیاسی بین المللی وداخلی که پیام سرنگونی را رسانده بود افاقه نکرد .خامنه ای تمامی امامان نمایش جمعه ریز ودرشت  خود را به صحنه فرستاده ، باز هم جگر سوخته خامنه ای وجسم ناقص عظما تسکین پیدا نکرد.
در این شرایط ،استصال وسرگشتگی از فرط دست پاچگی ونیاز، وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس خامنه ای ، پرده را انداخت ومحمد علی الحسینی را با بدنام ترین خائنین وجاسوسان سپاه واطلاعات در فرانسه وآلمان را باهم آنهم از فرط ناچاری در راهروزیر زمین یک رستوران ، سوزاند ورسوا نمودتا شاید دردی از ولی فقیه مفلوک در برابر تهاجم سنکین سرنگونی که خانم رجوی ،ایرانیان وهمه سخنرانان آنرا مطرح کرده بودند دوا نماید.
حرص وولع عکس گرفتن وفیلم برداری مزدوران بیداد میکرد هرکس دوربینی داشت تا به اطلاعات وسپاه تروریستی قدس که معرکه را از پشت میگرداندخبر دهد که منهم بودم .
محمد علی الحسینی که پول فروش خود را میخواست ونیازمند بود که با مزدوران اطلاعات عکس بگیرد تا دلارهای کثیف را دریافت کنداز بس عجله داشت که به دلار ها برسدمانند یک بسیجی دهن گشاد جویده هایی اطلاعات ومزدوران را نشخوار میکرد. افاقه نکرداز پشت به او گفتند کافی نیست کم است وسرانجام وادار شد که از گذشته واز انسان بودن وکارهای انسانی ای که کرده بود توبه کند واو هم این کار را کرد او محتاج پول ملاها بود وبدین ترتیب خود را به ثمن قلیلی فروخت.
در این میان عیسی آزاده وقربانعلی حسین نژاد ومهدی خوشحال هم از بقیه سبقت میگرفتند که شما در عکس آنها را مشاهده میکنید 
 

افشاي ياران شيطان: قربانعلی حسین نژاد چگونه به استخدام وزارت اطلاعات ...

 

داوود باقروند وقربانعلی حسین نژادوعیسی آزاده سه عضو اطلاعات وسپاه قدس برای اجرای شناسائی وعملیت تروریستی به آلمان وفرانسه صادر شده اند

 

قربانعلي حسين نژاد قبل از اینکه توسط سپاه قدس ووزارت اطلاعات به فرانسه صادر شود بارها به ماموريت اطراف اشرف رفت وبا قاتلان اشرفيان اطلاعات جمع آوري كرد دخترش را در ايران به وزارت اطلاعات تحويل داد تا ماموريت هاي آنها را عليه  مجاهدین در ليبرتي وبقيه رزمندگان تحت نام خانواده بنفع ملاها بانجام برساند

انتقال يك گروه از مزدوران اطلاعات و نيروي قدس به ليبرتي


  بعد از اینکه بخشی از ماموریتش را در عراق داد قربانعلی حسين نژاد  توسط وزارت اطلاعات به فرانسه فرستاده شد تا با چفت دو تروریست آموزش دیده دیگر آزاده وباقروندآنها دا وارد كارهاي ايذائي وتروريستي كنند. 
مطلب مرتبط

قربانعلی حسین نژاد گماشته بیمقدار محمود علوی وزیر اطلاعات بدنام ملاها در پاریس که این مزدور را برای شناسائی وعملیات تروریستی بکار میگیرد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر