مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

مزدوران را بشناسید که در سرکوب مردم ایران دست دارند

۱۳۹۶ تیر ۳, شنبه

داوود باقر وند ارشد واداده ،خائن ،خود فروخته ومامور سپاه تروریستی قدس واطلاعات خامنه ای در آلمان

داوود باقر وند ارشد واداده ،خائن ،خود فروخته ومامور سپاه تروریستی قدس واطلاعات خامنه ای در آلمان
 
مدتهاست فردی بنام داوود باقر وندارشد از تهران توسط اطلاعات سپاه وگشتاپوی اطلاعات ولایت فقیه بعد از 9 سال به اروپا صادرشد.
این فرد که در خرفتی ووادگی شهره عام وخاص است با اغماض زیر دست 4وزیر اطلاعات دست به دست شده است.
البته باقروند به اولین محصول وزیردژخیم اطلاعات اژه ای هم معروف شده است

علی یونسی
Ali Younesi voting in Jamaran.jpg
۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ سید محمد خاتمی
غلامحسین محسنی اژه‌ای
Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i 01.jpg
۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ محمود احمدی‌نژاد
حیدر مصلحی
Heydar Moslehi.jpg
۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ محمود احمدی‌نژاد
سید محمود علوی
Mahmoud Alavi by Tasnimnews.jpg
۱۳۹۲ تاکنون حسن روحانی
اطلاعات داخلی از درون رژیم حاکی است که اساسا بر سرفرستادن این خودفروخته خائن به خارج تردیدهائی وجود داشت ،تا اینکه بعد از 9 سال که او به یک تفاله اطلاعاتی وبدتر از پاسدار ودژخیم تبدیل شد، وانبوهی فیلم از جنایاتی که علیه زندانیان مقاوم وخانواده های اشرفیان انجام داد ودر یپستوهاوخانه های امن سپاه وقرنطینه اطلاعات وکارگاه دژخیم سازی شخص محمد جوادهاشمی نژاد امتحان عملی دژخیمی را پس داد .
داوود باقروند ارشداز آنجا که دیگر در داخل کشور تفاله ای بی مصرف شده بود، برای شیطان سازی وبرای نشخوار صدبار دفع شده ها وجویده های دژخیمان پاسدار واطلاعاتی علیه مقاومت سرفراز وپیروز ایران ومجاهدین خلق ایران ،به خارج صادر شد.
داوود باقروند ارشد البته از سراستیصال دستگاه های اطلاعاتی وامنیتی برای یک پروژه خاص در نظر گرفته شده بود.
میدانید که سرکردگان اطلاعاتی وامنیتی رژیم وپیش از آنها هم شخص خمینی وبهشتی وکچوئی ولاجوردی وصیاد شیرازی و...آرزوهائی در رابطه با شقه وانشعاب در تشکیلات مجاهدین ونابودی آنها را در سر ودل میپروراندند،که مجاهدین مثل همیشه آنها راناکام و آرزوبگورنمودند.
پروژه این بود که داوود باقر وند ارشد از ایران وخائن خودفروخته عیسی آزاده هم از ایران وقربانعلی حسین نژاد ازفرانسه با هم بدون اینکه با بریده خائن هاوگماشته های پیشانی سیاه  خارج کشورقاطی شوند بنام منشعبین از سازمان باندی را تشکیل دهند که به کمک وزارت اطلاعات وسفارت های رژیم در فرانسه وآلمان سراغ مرده های سیاسی وفصیل های فراموش شده رفته وعضوگیری کنند،البته در برنامه شان چند تن دیگرهم که پاسیو ویا غیرفعال ویا غیروابسته تر با رژیم هم بودند را گنجانده بودند .

بیشتر بدانید

عیسی آزاده بریده خائن ومزدور اطلاعات وسپاه چرا به صحنه آورده شد؟ که صد بار جویده های اطلاعات سپاه تروریستی قدس وگشتاپوی ملاها را علیه مجاهدین باز نشخوار کند .قسمت دوم

 

مثل همیشه این پروژه توی سر ولایت فقیه خورد وباقروند وگماشته های دیگر مانند حسین نژاد وآزاده هم بورشدند وشکست خوردند.
نفرات دیگری را هم که هم سراغ شان رفته بودند توی دهن رژیم  وگماشته اش باقروند زدند وگفتند ونوشتند :
آقای داوود باقر وند این 9 سال کجا بودی با 9سال در زیر عبای ملا ودست بدست سدن ومصرفی 4وزیر اطلاعات شدن باید بیائی وجزئیات را بگوئی که این 9سال چه کردی چه جنایاتی را در پستوهای سپاه واطلاعات مرتکب شدی و...
بدین ترتیب به کمک افشاگری های مقاومت ایران وانتشار سوابق این مزدور در مجامع سیاسی وبین المللی وایرانی این پروژه مایه ننگ سازندگان واجراکنندگان گماشته اطلاعات وسپاه گردید.
داوود باقر وند ارشد وتاریخچه وپروسه ننگینی از بریدگی وخیانت تا دژخیم دریده ووقیع وجنایتکارملاها شدن.
داوود باقروند کیست؟

داوود باقروند در خردادماه سال ۱۳۸۳در هنگامة پایداری و ایستادگی مجاهدین سرفراز اشرفی، در مقابل جنایتکاران حاکم بر میهن تسلیم و به تیف (خروجی تحت‌کنترل نیروهای آمریکایی در شمال اشرف) رفت و به‌سرعت به خدمت اطلاعات حکومت آخوندها درآمد. وی در اسفندماه سال ۱۳۸۳ به نزد آخوندها شتافت.

نوشته اش را ببینید وبیشتر به این واقعیت پی ببرید.
ادامه دارد


بیشتر بدانید

داوود باقروند ارشد بریده اخراجی از مناسبات پاک مجاهدین کسی که خود را به دشمن خدا وخلق ولایت ووزارت ودژخیمان اطلاعات سپاه فروخت واینک با ماسک عضو مجاهدین یا ...برای آنها معرکه گیری میکند.

اسناد بریدگی واخرج گماشته اطلاعات وپاسدار سپاه تروریستی قدس داوود باقر وند ارشد

۲ نظر:

  1. لعنت به هرچه بریده خائن و مزدور

    پاسخحذف
  2. اين بريده هاي خائن بايد رسوا شوند به ملت ايران پشت كردند وبا سپاه اطلاعات رژيم آخوندي جنايتكارپيوستند با اين همه جرم جنايت باز خائنيني مثل اينها براي منافع شخصي خودشان خودفروشي كردند ولي ملت ايران از هر كس بگذرد ولي از خائن نمي گذرد اين را همه بدانند از جنايت كار شيطانبنده گرفته تا تك تكشان ازشان نمي گذريم توي هر سوراخي بروند نمي بخشيم وفراموش نمي كنيم

    پاسخحذف